เศษกระป๋องไร้ค่า สู่อัตลักษณ์แห่งล้านนา บูรณฆฎะ

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง เศษกระป๋องไร้ค่า สู่อัตลักษณ์แห่งล้านนา บูรณฆฎะ จากความเป็นมาและความสำคัญของงานหัตถศิลป์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเครื่องเงินและความงดงามของลวดลายอันวิจิตร ความเป็นอัตลักษณ์ของงานหัตถศิลป์ล้านนา คณะผู้จัดทำจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ตัดดอกตอกลายโดยอิงจากวิธีดั้งเดิม จากกระป๋องไร้ค่ามาสร้างสรรค์งานฝีมือเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยใช้กระป๋องอลูมิเนียมทดแทนแผ่นเงินเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต พร้อมทั้งประดับลูกปัดคริสตัล เพื่อความสวยงามประณีตที่คล้ายคลึงกัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์ “ต้นไม้มงคล บูรณฆฎะ” เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความสวยงามของการสร้างสรรค์งานด้านหัตถศิลป์ โดยการใช้ลวดลายสานผสมผสานแนวคิดการนำเอาลวดลายดั้งเดิม มาประยุกต์ให้เข้ากับกระป๋องอลูมิเนียมทำเป็นผลิตภัณฑ์ต้นไม้มงคล ทำให้มีความสวยงามและใช้งานได้จริง
การที่ได้ใช้กระป๋องอลูมิเนียมซึ่งเป็นวัสดุที่มีราคาถูกกว่าแผ่นเงินแผ่นทองทำให้ชุดผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้เป็นของที่ระลึก หรือบูชา สามารถนำมอบให้แก่กันในโอกาสต่าง ๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วัชรพงศ์ กันป้องสามัญ
2นาย อภิเดช ชูฤทธิ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ดาว ปู่กลมปวช.
2นางสาว จินตนา อิ่นแก้วปวช.
3นางสาว คำจิ่ง ลุงจ๋ามปวช.