บัววิจิตร

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ดอกบัว เป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดี ถือว่าเป็นดอกไม้ประจำศาสนาพุทธ ผู้วิจัยจึงได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับชุด "บัววิจิตร" โดยนำเทคนิคการทำงานรูปพรรณเครื่องประดับ การประดับอัญมณี และชุบโลหะ มาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีความสวยงามและคุณค่ากับผู้สวมใส่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถนำมาใช้ประดับตกแต่งร่างกายได้และ สามารถนำมาเป็นของขวัญในวันสำคัญได้
เป็นชุดเครื่องประดับประกอบด้วย กำไล ต่างหู แหวน ทำจากทองแดงชุบทอง ประดับอัญมณี
- สามารถนำมาใช้ประดับตกแต่งร่างกายได้และสามารถนำมาเป็นของขวัญในวันสำคัญได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ประภาพรรณ ประเสริฐศรีศิลปกรรม
2นาย อดิเทพ เสียงไพเราะศิลปกรรม
3นางสาว ภควดี เผือกผาสุขศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปัณณทัต น้อยจีนปวช.
2นาย จรณวงษ์ พูนผลปวช.
3นาย กฤตเมธ สร้อยน้อยปวช.
4นาย สิทธิชัย ด้วงทองปวช.