เครื่องกดจุดฝ่าเท้าผสมผสานการใช้ยารักษาโรคเบาหวาน

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบทดลอง เพื่อศึกษาผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าผสมผสาน การใช้ยารักษาโรคเบาหวานต่อระดับฮีโมโกลบินเอวันซีระดับ น้ำตาลในเลือด และแรงกดที่เท้าของผู้เป็น เบาหวาน ชนิดที่ 2 จำนวนกลุ่มละ 25 ราย คือกลุ่มทดลองได้รับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าและกลุ่ม ควบคุมได้รับการนวดเลียนแบบ ทุกคนได้รับยารักษาเบาหวานเป็นพื้นฐาน นวดทุกวันเป็นเวลา 2 เดือน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยระดับฮีโมโกลบินเอวัน ซีน้ำตาลในเลือด และแรงกดที่เท้า ลดลง อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ(p < 0.001) จึงเป็นการยืนยันว่าการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าสามารถนำมาใช้ ผสมผสานกับการรับประทานยา เพื่อใช้ลดระดับน้ำตาลในเลือด และแรงกดที่เท้าได้ในผู้ที่เป็น โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดแผลและการถูกตัดขาและเท้า และส่งเสริมการดูแลแบบ องค์รวม ช่วยให้ผู้ที่เป็นเบาหวานดำรงชีวิตได้ตามปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าสามารถนำมาใช้ ผสมผสานกับการรับประทานยา เพื่อใช้ลดระดับน้ำตาลในเลือด
1.คาดว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานผ่อนคลายลดการปวดเมื่อยเป็นการบริหารเท้าเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตส่งเสริมให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดีขึ้น
2. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ลดอัตราการเกิดแผลและภาวะแทรกซ้อนที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
3. มีอุปกรณ์ในการบริหารฝ่าเท้าของผู้ป่วยเบาหวานและเพื่อประเมินประสิทธิผลของอุปกรณ์ของแก้วกรวดนวดฝ่าเท้าผู้ป่วยเบาหวาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ปรีชา สาลีโภชน์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนายุส สุจิตรประเสริฐปวช.
2นาย ภูมิรพี ตันสุวรรณปวช.
3นาย วรเมฆ โชคทรัพย์กิติกุลปวช.