โมบายแอพพลิเคชั่นควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านพีซีบีบอร์ดและกล้องวงจรปิด (สำหรับฟาร์มเลี้ยงแพะ)

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสบายในการเปิด-ปิดไฟ พร้อมทั้งมีกล้องวงจรปิด ดูการเคลื่อนไหวและความปลอดภัยของแกะในฟาร์มเลี้ยงแพะ ผู้วิจัยจึงได้สร้างแผงบอร์ดโหนด MCU ควบคุมการเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเปิดปิดไฟได้โดยไม่ต้องใชส้วติซ์ แค่เปิดแอปพลิเคชั่นผ่านโมบาย ด้วยการสั่งการ เปิด-ปิด ไฟ ผ่านระบบ เพื่อลดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าซ็อต สะดวกง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และทั้งยังเหมาะสำหรับคนที่ ชอบลืมปิดไฟเมื่อออกจากห้อง ส่วนประกอบของโครงการ เริ่มจากทำการต่อวงจร เริ่มจากการต่อ รีเลย์เข้ากับหลอดไฟ, บอร์ด Arduinoและต่อโพรโทบอร์ดเขากับ บอร์ด Arduino เสร็จแล้วเชื่อมต่อ บอร์ด Arduino เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการอัพโหลดโค้ดโปรแกรมเข้าไปยัง ไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด Arduino เพื่อให้ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟได้ทำงานตามที่เราต้องการ คือ ถ้าเราลืมปิดไฟ หรือมีความต้องการเปิด-ปิดไฟ นั้น เราก็สามารถสั่งการการปิด-เปิดไฟ ผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถสั่งการการปิด-เปิดไฟ ผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน จากการทดลองระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติด้วยแผงบอร์ดโหนด MCU ควบคุมการเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้จริง และเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังสามารถแก้ไขให้ดีกว่านี้ได้ เพื่อให้มีความเรียบร้อยและปลอดภัยจากเหตุการณ์แม่แพะนอนทับลูกแพะ ในช่วงของการคลอดในช่วงเวลาค่ำคืน พร้อมทั้งยังช่วยในเรื่องของความปลอดภัยสำหรับบุคคลแปลกหน้า ในการทดสอบแต่ละครั้งก็จะมีข้อผิดพลาดต่าง ๆ มากมาย แต่สามารถหาแนวทางแก้ไขได้ซึ่งต้องใช้ความพยายามและความอดทนต่อการทำงาน เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด
1. ใช้ระบบที่พัฒนาเพื่อมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับฟาร์มเลี้ยงแพะ
2. สามารถนำชิ้นงานมาใช้งานได้จริง
3. ช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟฟ้า จากการควบคุมการ ปิด-เปิดไฟ ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น
4. ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยจากเหตุการณ์แม่แพะนอนทับลูกแพะและจากบุคคลแปลกหน้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภัทรชนน วัฒนาสกุลปวช.
2นาย ภานุวัฒน์ มะระกาปวช.
3นาย อานนท์ ลาวพันธ์ปวช.
4นาย จอมปฎล ยี่สุ่นแย้มกลิ่นปวช.