โมบายแอพพลิเคชั่นควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านพีซีบีบอร์ดและกล้องวงจรปิด (สำหรับฟาร์มเลี้ยงแพะ)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง รุ่งทิวา โตจำสีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภัทรชนน วัฒนาสกุลปวช.
2นาย ภานุวัฒน์ มะระกาปวช.
3นาย อานนท์ ลาวพันธ์ปวช.
4นาย จอมปฎล ยี่สุ่นแย้มกลิ่นปวช.
5นาย ณุชา เหลือรักษ์ปวช.
6นาย วรรณธน เนื้อนิ่มปวช.

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

งานวิจัยการออกแบบสร้างชุดควบคุมระบบปิด - เปิด ไฟฟ้า/ระบบการให้น้ำ และควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ในโรงเรือนเพาะปลูกพืชไร้ดิน แบบการทำความเย็นด้วยวิธีการระเหยของน้ำ ร่วมกับ การสเปรย์ละอองน้ำแบบอัตโนมัติ ซึ่งใช้ PLC เป็นอุปกรณ์ควบคุมโดยรับสัญญาณอะนาลอกจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ผ่านอุปกรณ์รับสัญญาณอะนาลอกเพื่อให้ PLC ประมวลผล และใช้ดิจิทัลโวลท์มิเตอร์แสดง ค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ภายในโรงเรือนที่หน้าตู้ควบคุม ระบบควบคุมที่ออกแบบสร้างสามารถทำงานได้ ทั้งแบบการควบคุมด้วยมือ และ แบบอัตโนมัติ ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ผลการทดสอบพบว่า ระบบควบคุม อัตโนมัติสามารถเริ่มและหยุดการทำงานได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ และสามารถสั่งให้ระบบการทำความเย็นด้วยวิธี การระเหยของน้ำและระบบสเปรย์ละอองน้ำ ควบคุมระบบปิด - เปิดไฟฟ้า รวมทั้งควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ในโรงเรือนเพาะปลูกพืชไร้ดิน ทำงานตามเงื่อนไข อุณหภูมิและเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อรักษาให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ แนะนำสำหรับการปลูกพืชไร้ดิน ในโรงเรือน โดยอุณหภูมิภายในโรงเรือนเฉลี่ย 30.45 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ ภายในโรงเรือนเฉลี่ย 80.54 เปอร์เซ็นต์ ระบบสเปรย์ละอองน้ำทำงานเฉลี่ย 10 นาทีต่อวัน ระบบการทำความเย็น ด้วยวิธีการระเหยของน้ำ ทำงานเฉลี่ย 6.37 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งจำนวนชั่วโมงการทำงานของระบบทำความเย็นด้วย วิธีการระเหยของน้ำขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศภายนอก เป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ และคนงานได้ สามารถนำไปใช้ควบคุมการทำงาน ของโรงเรือนเพาะปลูกสำหรับบ้านพักอาศัยได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ควบคุมระบบปิด – เปิด ไฟฟ้า/ระบบการให้น้ำ และควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น
1. ใช้ระบบที่พัฒนาเพื่อมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรือนเพาะปลูกพืชไร้ดินอัจฉริยะ
2. ช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟฟ้า จากการควบคุมการ ปิด-เปิดไฟ ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น