ชุดเก้าอี้อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพสำหรับอบรมควันและไอน้ำจากสมุนไพร herbal sauna box

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่7 ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย: ชุดเก้าอี้อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพสำหรับอบรมควันและไอน้ำจากสมุนไพร เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดเก้าอี้ที่สามารถอบรมควันและไอน้ำจากสมุนไพรได้ด้วยชุดอุปกรณ์เพียงชุดเดียว พร้อมสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ทำงานด้านการให้บริการนวดและอบรมควันสมุนไพรไทย ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผลงานการออกแบบและพัฒนาชุดเก้าอี้อบรมควันและไอน้ำจากสมุนไพร และแบบประเมินความพึงพอใจ ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อชุดเก้าอี้ฯในด้านการใช้งาน มีระดับมากที่สุด ส่วนด้านประโยชน์และด้านรูปแบบและความสวยงาม ในทุกหัวข้ออยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.39 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 อยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นชุดเก้าอี้อบสมุนไพรที่สามารถอบรมควันและไอน้ำได้ด้วยชุดอุปกรณ์เพียงชุดเดียว ประกอบด้วย เก้าอี้สตูลที่มีช่องเปิดสำหรับใส่อุปกรณ์อบรมควันและไอน้ำ จากการวิจัยพบว่า ชุดเก้าอี้สามารถใช้งานได้จริง กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อชุดเก้าอี้เพื่อสุขภาพสำหรับอบรมควันและไอน้ำจากสมุนไพร อยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านการใช้งาน
เป็นผลิตภัณฑ์ในการนำสมุนไพรมาใช้ประกอบกับชุดเก้าอี้อบสมุนไพร ซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์ ที่เหมาะกับกลุ่มคนรักสุขภาพ ผู้ที่เลือกการอบสมุนไพรบำบัดโรค ผ่อนคลายความเจ็บปวด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อุมาภรณ์ สามัคคีศิลปกรรม
2นาย นิรุต มีสุขศิลปกรรม
3นางสาว อรุณ สุทธิวิไลศิลปกรรม
4นางสาว วรรณสิริ รินทร์ธราศรีศิลปกรรม
5นางสาว ณัฏฐา นิงสานนท์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ขนิษฐา อุดมชัยพัฒนาปวช.
2นางสาว จิรฐา คงพาราปวช.
3นางสาว นิติยา กลางบัวปวช.
4นางสาว พณิชา น้อยอำไพปวช.
5นางสาว วรรณนิสา ยอดนาคปวช.