ชุดเก้าอี้อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพสำหรับอบรมควันและไอน้ำจากสมุนไพร herbal sauna box

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การจัดทำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่7 ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย: ชุดเก้าอี้อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพสำหรับอบรมควันและไอน้ำจากสมุนไพร เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอบรมควันและอบไอน้ำจากสมุนไพร มาออกแบบชุดเก้าอี้เพื่อสุขภาพ ที่สามารถอบรมควันและไอน้ำจากสมุนไพรได้ด้วยชุดอุปกรณ์เพียงชุดเดียว พร้อมศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ทำงานด้านการให้บริการนวดและอบรมควันสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ภายในพื้นที่ซอยจรัญสนิทวงศ์13 ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผลงานการออกแบบชุดเก้าอี้อบรมควันและไอน้ำจากสมุนไพร และแบบประเมินความพึงพอใจ ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อชุดเก้าอี้ฯ ในด้านการใช้งาน มีระดับมากที่สุด ส่วนด้านประโยชน์ และด้านรูปแบบและความสวยงาม ในทุกหัวข้ออยู่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.39 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 อยู่ในระดับมาก ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เก้าอี้อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สำหรับอบรมควันและอบไอน้ำ
เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้สมุนไพร สะดวกสบายในการเลือกใช้สมุนไพรอบรมควัน และอบไอน้ำ ผ่อนคลายจากการทำงาน รักษาโรคจากสมุนไพรในลักษณะการรมควันและการอบไอน้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อุมาภรณ์ สามัคคีศิลปกรรม
2นาย นิรุต มีสุขศิลปกรรม
3นางสาว จารุวรรณ กล่อมประเสริฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว อรุณ สุทธิวิไลศิลปกรรม
5นางสาว วรรณสิริ รินทร์ธราศรีศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ขนิษฐา อุดมชัยพัฒนาปวช.
2นางสาว จิรฐา คงพาราปวช.
3นางสาว นิติยา กลางบัวปวช.
4นางสาว พณิชา น้อยอำไพปวช.
5นางสาว วรรณนิสา ยอดนาคปวช.