แผ่นสมุนไพรดับกลิ่น (Herbal deodorant sheet)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการห้องพักของอาคารปฏิบัติการโรงแรม CVC. PLACE ซึ่งมีแผ่นสมุนไพรดับกลิ่นวางบริเวณในห้องพักเพื่อลดกลิ่นอับ และเพิ่มความหอมผ่อนคลายขณะพัก โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ครู บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาชียงราย และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการอาคารปฏิบัติการ CVC.PLACE จำนวน 40 คน เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการ ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการแผ่นสมุนไพรดับกลิ่นนี้ขึ้นมา

คุณลักษณะ / ประโยชน์

แผ่นสมุนไพรดับกลิ่น มีคุณสมบัติช่วยดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ หรือกลิ่นอับภายในห้องพักแขกได้ อีกทั้งยังมีขนาดเล็กและสวยงามที่สามาถเคลื่อนย้ายหรือวางตามจุด สถานที่ต่างๆ ได้สวยงามและลงตัว
1. เป็นการนำพืชสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
2. ได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการทำโครงการอย่างเป็นขั้นตอน
3. ได้ผลิตภัณฑ์แผ่นดับกลิ่นสมุนไพร ที่สามารถใช้งานได้จริง และสร้างรายได้เสริมได้
4. นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหา และวางแผนการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ ทำให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิรวัฒน์ วงกาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นาง พิมพ์ณดา นนประสาทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นางสาว ศตนันทน์ ชุ่มหาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นาย ประดิษฐ์ คงตุ่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นางสาว ว.วาณี ธุระพันธ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อัมพร อาจอปวส.
2นางสาว อรํญญา แลเชอกู่ปวส.
3นางสาว นาซา ปัญบือปวส.
4นางสาว ฟอง คำหล้าปวส.
5นางสาว อาพอ โวยเล่อปวส.
6นางสาว สุธีมนต์ แสนคำปวส.
7นางสาว สุนิสา เฟเมียกู่ปวส.
8นางสาว อาชู อานีกู่ปวส.
9นางสาว นิราวรรณ์ มะโนคำปวส.
10นางสาว สุธาวี มณีศรีรักษ์ปวส.