เครื่องดูดข้าวตากลาน**

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกรจะใช้รถเกี่ยวพร้อมนวด ทำให้ข้าวเปลือกมีความชื้น ต้องตากลานให้แห้งจึงค่อยจัดเก็บ ซึ่งขั้นตอนในการจัดเก็บบรรจุใส่กระสอบ เก็บยุ้งฉางนั้น ยุ่งยากและต้องใช้เวลาในการจัดเก็บ คณะผู้วิจัยจึงคิดค้นออกแบบและสร้างนวัตกรรมเครื่องดูดข้าวตากลาน เพื่ออำนวยความสะดวกเกษตรกรในการจัดเก็บบรรจุใส่กระสอบ โดยมีวิธีการดำเนินงานศึกษาหลักการ กระบวนการ วัสดุ ออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง ตามวัตถุประสงค์ ผลการทดลองเครื่องดูดข้าวตากลานมีความสามารถในการดูดข้าวเปลือก 14 กิโลกรัมใช้เวลา 2 นาที 30 วินาที งานวิจัยดังกล่าวเป็นเครื่องต้นแบบในการสร้าง ซึ่งสามารถเพิ่มขนาด อัตรากำลัง ในการพัฒนาใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประสิทธิภาพในการดูดข้าวเปลือกจำนวน 14 กิโลกรัม ใช้เวลา 2 นาที 30 วินาที
1. ได้เครื่องดูดข้าวตากลาน
2. ช่วยลดแรงงานในบรรจุกระสอบ
3. ขนาดเล็กสามารถเคลื่อนย้ายได้
4. สามารถนำไปเก็บข้าวตากลานในครัวเรือนได้
5. สามารถนำไปประกอบอาชีพเก็บข้าวตากลานในชุมชนได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยพฤกษ์ ฉายกล้าอุตสาหกรรม
2นาย กังวาล ชะเนติยังอุตสาหกรรม
3นาย อรรถชัย เกิดเหลี่ยมอุตสาหกรรม
4นาย วุฒิพงศ์ แก่นแก้วอุตสาหกรรม
5นาย กิตติภัฒน์ ภูนุภาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เอกอิสระ มะลิมาตย์ปวส.
2นาย ณัฐพงษ์ สอนสุขปวส.
3นาย ณัฐนันท์ นามยงค์ปวส.
4นาย ศักดิ์ดา นามสวัสดิ์ปวส.
5นาย อาทิตย์ บุญเหมาะปวส.
6นาย สุรศักดิ์ เกิดศิลป์ปวส.
7นาย จิรวัฒน์ รักพวกกลางปวส.
8นาย ถิรเดช มณีล้ำปวส.
9นาย วีรพล ศิลป์ประกอบปวส.
10นางสาว กนกวรรณ นรดีปวส.