ถังขยะ 2 in 1 (2 in 1 Smart Bin)

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ขยะมูลฝอยจากสถานพยาบาล หรือขยะติดเชื้อ (Infectious waste) เป็นปัญหาหนึ่งในปัจจุบันทั้งในระดับภูมิภาคและพื้นที่ซึ่งเป็นปัญหาที่มีระดับความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากปริมาณขยะติดเชื้อสูง และมีการจัดการขยะติดเชื้อที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลเป็นขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลเป็นขยะมูลฝอยที่มีความเป็นอันตรายอย่างมาก เนื่องจากในขยะแต่ละชิ้นมีเชื้อโรคปะปนอยู่ และสามารถแพร่กระจายได้โดยตรงอย่างรวดเร็ว คณะผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ถังขยะ 2 in 1 ขึ้น ใช้กับสถานพยาบาล สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ ป้องกันเชื้อโรค หรือสิ่งสกปรกรอบๆฝาถังและแจ้งเตือนเมื่อขยะเต็มผ่านระบบโทรศัพท์มือถือได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ถังขยะ 2 in 1 สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ เมื่อยื่นขยะหรือมือเข้าใกล้ระยะเซนเซอร์ไม่เกิน 0-10 เซนติเมตร
2. เมื่อขยะอยู่ในระดับที่เซนเซอร์แจ้งเตือน(เต็ม) ระบบจะแจ้งเตือนเข้าในโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Application Blynk
1. ถังขยะ 2 in 1 สามารถเปิด-ปิดเองได้โดยอัตโนมัติ ป้องกันเชื้อโรค หรือสิ่งสกปรกรอบๆฝาถัง
2. ถังขยะ 2 in 1 สามารถแจ้งเตือนเข้าโทรศัพท์มือถือผ่านทาง Application Blynk เมื่อถังขยะ 2 in 1 เต็มได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุชาวลัญช์ สุขจิตสามัญ
2นาย พัชรพงษ์ สวยรูปอุตสาหกรรม
3นางสาว รัชนีย์กร ก้อนทองสามัญ
4นางสาว จิดานันท์ คุมโสระสามัญ
5นาย พงศณัชญ์ ตลับทองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ สุขแสวงปวส.
2นาย ประชิด ทองมากปวส.
3นางสาว อัญชลี จิตจำปวส.
4นางสาว พลอยชมพู บุญจันทร์ปวส.
5นาย สุทธิพงค์ เจริญยิ่งปวส.
6นาย ปัณนวิทย์ สนเขียวปวส.
7นาย ภคพงศ์ สระแก้วปวส.
8นาย พัชรพงศ์ พริ้งศิรินันทกุลปวส.
9นาย ภานุวัฒน์ เกิดอุดมปวส.
10นาย ทินกร เทพโสดาปวส.