อุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุขาหัก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรพงศ์ อับดุลเล๊าะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ปรีชา อ่ำทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย เฉลิมชัย สุขสมบูรณ์อุตสาหกรรม
4นาย ณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว กชพร นุ่มเฉยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย คณกร สักดีกุลปวช.
2นาย ชายชาญ เทพศรีหาปวช.
3นาย คณากร ทองดีปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้นำเสนอสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุขาหักหลังระยะพักฟื้น เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถทำกายภาพบำบัดและเดินทำกิจวัตรในงานต่าง ๆ โดยมีชุดตรวจวัดระดับน้ำหนักการก้าวควบคุมผ่านแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ สามารถเลือกระดับการก้าวลงน้ำหนักให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ป่วย พร้อมแสดงผลการแจ้งเตือนให้ทราบ โดยศึกษาความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุขาหักจำนวน 5 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ผลการวิจัยพบว่า อุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุขาหัก สามารถใช้งานกับผู้ป่วยที่ขาหักได้สะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนระดับการลงน้ำหนักก้าวเดินตามขนาดร่างกายของตัวผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ช่วยกายภาพบำบัดเพิ่มความแข็งแรง ความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อให้ฟื้นฟูร่างกายและหายเป็นปกติได้เร็วขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุขาหัก เป็นอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ทำกายภาพบำบัดและอำนวยความสะดวกกับกลุ่มผู้ป่วยให้สามารถเดินทำกิจวัตรในงานต่าง ๆ ในช่วงหลังระยะพักฟื้น สร้างความแข็งแรง ความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อ ช่วยให้ฟื้นฟูร่างกายและหายเป็นปกติได้เร็วขึ้น
1. อุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุขาหักสามารถนำไปใช้ทำกายภาพบำบัดและอำนวยความสะดวกกับกลุ่มผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุขาหัก ในช่วงหลังระยะพักฟื้น