Sakon Nakhon lot smart home

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย Wi-Fi ผ่านแอปพลิเคชันสามารถนำไปใช้ทั้งในอาคารบ้านเรือน และชุมชน หมู่บ้าน จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการควบคุมอุปกรณ์เทคโนโลยีแบบไร้สายผ่านแอปพลิเคชันเพื่อการควบคุมเครื่องอำนวยสะดวกแก่ผู้ใช้งาน และศึกษาแบบจำลองการควบคุมระบบไฟซึ่งสามารถเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานการณ์เปิด-ปิดไฟผ่านทางแอปพลิเคชันได้ใช้งานได้ในทุกที่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอินเตอรืเน็ต ในการส่งขิอมูล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยการสร้างระบบต้นแบบเพื่ออแสดงผลการทดสอบการทํางานให้เป็นไปตามวัตถุปร
ะสงค์และการออกแบบที่ได็ออกแบบไว้แล้ว โดยระบบที่สร้างนั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ 8 อินพุท และ 8 เอาท์พุท
1 สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
2 ได้รับเรียนรู้ความเข้าใจหลักการทำงานของชุดควบคุม
3 มีความสะดวกสบายและรวดเร็วในการใช้งานในชีวิตประจำวัน
ระบบอำนวยความสะดวกสบาย และรักษาความปลอดภัย ที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบ การเข้าและออกไปของแขกที่มาบ้าน และแจ้งเตือนเมื่อมีการตรวจพบกิจกรรมน่าสงสัย หรือจะเป็นประตูที่มีระบบล็อคอัตโนมัติเมื่อเราออกจากบ้าน และระบบกล้องวงจรปิดที่เราสามารถเช็กได้จากแอป เรียกได้ว่า smart home ได้สร้างความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สิน ของเราได้อย่างดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฉัตรชัย โยธานักอุตสาหกรรม
2นาย พลากร สุวรรณทองอุตสาหกรรม
3นาย จิตจักร นวลขำอุตสาหกรรม
4นางสาว วลัยรัตน์ ปีทาลาดสามัญ
5นางสาว กนกวรรณ ทองทวีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กรินทร์ โทพาปวช.
2นาย วิษณุ ตั้งจอมกิตติปวส.
3นาย ปองพล ใจประทุมปวส.
4นางสาว เขมมินทรา ศรีพันดอนปวส.
5นาย กิตติศักดิ์ อุปพงษ์ปวส.
6นางสาว สาวปัทมา จันทร์งามปวส.