กระป๋องช่วยชาร์ทโทรศัพท์มือถือ

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีจำนวนขยะที่ทิ้งไม่เป็นที่จำนวนมาก หนึ่งในขยะเหล่านั้นคือกระป๋องนำ้อัดลมที่เป็นโลหะ และมีมูลค่า และโทรศัพท์มือถือมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันและในระหว่างวันมีการหมดของแบตเตอรี่บ่อยครั้ง จึงมีแนวความคิดที่จะเอากระป๋องโลหะต่างๆมาใช้แทนการหยอดเหรียญจากเงินเพื่อชาร์ทแบตเตอรี่จากพลังงานโซล่าเซลล์ที่เป็นพลังงานสะอาดเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าในบ้านเรือน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้กระป๋องโลหะในการเริ่มการทำงานของโปรแกรม ใช้โปรแกรมอาดูโน่ในการควบคุมมีประสิทธิภาพสูง กะทัดรัด สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
1.ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกระป๋องช่วยชาร์จโทรศัพท์มือถือ
2. ได้ลดขยะประเภทกระป๋องโลหะ
3. ได้ลดการใช้งานจากพลังงานไฟฟ้าในบ้าน
4. ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกวิธีและสร้างสรรค์
5. ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับกระป๋องช่วยชาร์จโทรศัพท์มือถือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ราชฤทธิ์ เพ็งเพ่งพิศอุตสาหกรรม
2นางสาว พรรณรพี ธนรพิพรรณสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พลอย เกษนอกปวส.
2นาย เกรียงเดช คูณขุนทดปวส.
3นาย บัณฑิต ศิรินูปวส.