วีลแชร์สไลด์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เมื่อประชากรของประเทศไทยมีผู้สูงอายุ สิ่งที่ตามมากับผู้สูงอายุก็คือ สุขภาพของผู้ที่มีอายุมาก ไม่ว่าจะเป็นโรคภัย โรคประจำตัวต่างๆ มากมาย ตามการดูแลสุขภาพของแต่ล่ะบุคคล ทำให้ทางภาครัฐต้องเตรียมรับมือกับการรักษาตัวของผู้ป่วยมากขึ้น ทั้งงบประมาณด้านการเงิน เครื่องมือทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความพร้อมกับความต้องการของผู้ป่วย สิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าบุคลากรทางการแพทย์ ก็คือเครื่องมือทางแพทย์ ผู้ป่วยสูงอายุส่วนมากนั้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับ การเคลื่อนย้ายเมื่อต้องอยู่กับเตียงเป็นเวลานาน ทำให้ทางผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของจุดนี้ จึงได้คิดค้นอุปกรณ์ที่เรียกว่า “วีลแชร์สไลด์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย” (Sliding Wheelchair) มาใช้กับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ป่วยติดเตียง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- เบาะวีลแชร์สามารถสไลด์ได้
- วีลแชร์สามารถปรับระดับความสูงได้
- ผู้ป่วยติดเตียงสามารถเคลื่อนย้ายระหว่างเตียงผู้ป่วยกับวีลแชร์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
- ลดจำนวนบุคคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องมาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในแต่ล่ะครั้ง
- ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บของผู้ป่วยในขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ขึ้นและลงระหว่างเตียงกับวีลแชร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศศิพล จันทรารักษ์อุตสาหกรรม
2นางสาว ปรัชญาวดี ปทุมราษฎร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย อนันต์ หอมใสยอุตสาหกรรม
4นาย พนม ดีดวงพันธ์อุตสาหกรรม
5นาย มารุต จันทพันธ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เจษฎากรณ์* สีกาปวช.
2นาย สิรวิชญ์ คุณมีปวช.
3นาย ไตรภพ บุญทองปวช.
4นาย ธนวัฒน์ งิ้วลายปวช.
5นาย เทียนดนัย สังข์ทองปวช.
6นาย วราวุธ พันธเดชปวส.
7นางสาว ชุติกาญน์ นนทอุตรปวส.
8นางสาว กันตยา ศิริโสมปวส.
9นางสาว ชุติกาญน์ นนทอุตรปวส.
10นางสาว วราภรณ์ บุญจันทร์ดาปวส.