ระบบบริหารการเรียนการสอน ( LMS : Learning Management System )

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย แดงต้อย คนธรรพ์อุตสาหกรรม
2นาย กฤษณะ ร่องแก้วอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. ธีรพงษ์ วงศ์ตะวันอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาณุพงศ์ เหมืองจาปวส.
2นาย ธนาณุวรางค์ คำมูลปวส.
3นางสาว สมฤทัย เพียสนิทปวส.
4นางสาว มณีรัตน์ ฟุ้งเฟื่องปวส.
5นางสาว เกวลิน วงษาปวส.
6นาย พันธกานต์ วันดีปวส.
7นางสาว ดรุณี ครึนกระโทกปวส.

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ( Learning and Classroom Management ) เป็นบทบาท สําคัญของครูทุกคน เริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผู้เรียน นํามาวางแผน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดหาหรือเลือกใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล แล้วดําเนินการ จัดการเรียนรู้และจัดการชั้นเรียน ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 LMS เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับการบริหารการเรียน ในรูปแบบ e-Learning เพื่อจัดการกับการใช้คอร์สแวร์ (Courseware) ในรายวิชาต่าง ๆ ระหว่างผู้สอน (Instructors) ผู้เรียน (Learners) โดยออกแบบระบบเพื่อเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประกอบด้วย ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management) ระบบการสร้างบทเรียน (Content Management) ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) ระบบส่งเสริมการเรียน (Course Tools) ระบบติดตาม ( Teaching tracking system ) ระบบจัดการข้อมูล (Data Management System)
ได้ระบบบริหารการเรียนการสอน LMS ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับกระบวนการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน