ระบบแจ้งเตือนผู้ป่วยติดเตียงภายในบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ศาลินีย์ ไชยบุตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว เจนจิรา ศิริรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว จรรยารักษ์ คงเด็ดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฤทธิชัย สุขดำปวช.
2นางสาว นราทิพย์ อ่อนทองปวช.
3นางสาว เกษรินทร์ ทรัพย์ดำปวช.
4นางสาว ประกายพัชร์ ดำชูปวช.
5นางสาว อลิสดา ไข่ขาวปวช.
6นางสาว สิรินยา เพ็งชัยปวช.
7นาย อนันทชัย ธรรมสโรปวช.
8นางสาว ฟาตินา รัตนะปวช.
9นางสาว วิชญาดา พรมนุ่นปวช.
10นาย วศิน หนูคลิ้งปวส.

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

จากสภาพปัจจุบัน ผู้ป่วยติดเตียงในประเทศไทยมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของสังคม โดยต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งส่งผลกระทบในการขาดกำลังใจ เกิดความเครียด มีปัญหาในครอบครัวตามมา เพื่อเป็นการสร้างความสะดวกให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแล และเป็นการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ ระบบแจ้งเตือนผู้ป่วยติดเตียงภายในบ้าน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถแจ้งสัญญาณเตือนภายในบ้าน ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแล ช่วยอำนวยความสะดวกและป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ทันเวลา
เพื่อความอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแล