ระบบสารสนเทศเทศการจัดการข้อมูล จิตอาสา บริการชุมชน “จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอด การทำดีเพื่อแผ่นดิน”

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐปภานนท์ ถูกจิตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาณุวัฒน์ ภูติลิขิตปวส.
2นาย โชตินันท์ คงธนารักษ์ปวส.
3นาย ผดุงศักดิ์ ครองยศปวส.
4นางสาว กมลวรรณ พหรมสว่างปวส.
5นาย ปริญญา ศรพิชัยปวส.
6นางสาว ดรุณี กระถินทองปวส.
7นาย ณัฐดนัย ฉันทประสิทธิ์กุลปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

"จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอดการทำดีเพื่อแผ่นดิน" การพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากร ที่มีค่าที่สุด เพราะกำลังคนที่มีคุณค่าจะเป็นตัวกำหนดทิศทางความก้าวหน้าของประเทศ ปัจจุบันภาพลักษณ์ของผู้ใหญ่ส่งเสริมให้เกิด การพัฒาที่สำคัญต่อความก้าวหน้าในอนาคตของประเทศชาติคือการสร้างเด็กและเยาวชนของชาติในวันนี้ให้มี คุณภาพและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่า มีคุณธรรม จริยธรรมในวันข้างหน้า โดยเฉพาะคุณธรรมและจริยธรรมในตัวบุคคลตั้งแต่ยังเยาววัย วิทยาลัยได้ดำเนินงานจิตอาสามาเป็นเวลาหลายปี จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากขึ้น จึงทำให้การจัดการข้อมูลสมาชิกมีจำนวนมาก ทำให้ค้นหายาก และสรุปผลได้ยาก พวกเราจึงพัฒนาโปรแกรม เพื่อพัฒนา โปรแกรม "จิตอาสาสืบสาน รักษา และต่อยอดการทำดีเพื่อแผ่นดิน" เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล อำนวยความสะดวกให้สมาชิก มีระบบฐานข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบสารสนเทศเทศการจัดการข้อมูล จิตอาสา บริการชุมชน “จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอด การทำดีเพื่อแผ่นดิน” วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ และประชาชนในชุมชนบริเวณ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ ในการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา สถานที่ต่างๆ และหน่วยงาน ที่นักศึกษาไปร่วมงานจิตอาสา เพื่อบันทึกขัอมูลลงระบบ จัดเก็บลงฐานข้อมูล และนำข้อมูลนำเสนอ ต่อผู้บริหาร ร่วมไปถึง ข้อมูลสมาชิกจากชุมชน
1. ชุมชนมีระบบสำหรับจัดการข้อมูลจิตอาสา บริการชุมชน
2. นักศึกษาได้พัฒนาซอฟต์แวร์ จากกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
3. ชุมชนท่าเตียน และวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ วัด และหน่วยงาน ได้ทำงานแบบร่วมมือกันในชุมชน
4. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการฝึกประสบการณ์จริง ร่วมทำงานบริการชุมชน