เครื่องตรวจจับเส้นเลือดหลังมือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศราวุธ ศรีกัญญาอุตสาหกรรม
2นาย วิศิษฎ์ ดวงหัสดีผู้บริหาร
3นาย นฤพล บุตรสุริย์อุตสาหกรรม
4นาย โกมินทร์ ชิณศิริอุตสาหกรรม
5นาย วิษณุ ยอดวงษ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุวรรณ บุราณเดชปวส.
2นาย พิริยะ โพธิ์พิทูลปวส.
3นาย พิริยะ ภูตาเลิศปวส.
4นาย ธนากร สีหลิ่งปวส.

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าวิจัยสิ่งประดิษฐ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานเครื่อง ตรวจจับเส้นเลือดหลังมือ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักศึกษา แผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง จำนวน 5 คน อาจารย์ประจำแผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง จำนวน 5 คน และ คณะพยาบาล โรงพยาบาลห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 5 คน รวมทั้งหมด 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ 1. แบบทดสอบการหาประสิทธิภาพเครื่องตรวจจับเส้นเลือดหลังมือ โดยการนำเครื่องไปทดสอบจริง 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ทดสอบ จำนวน 5 ข้อ ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้ 1. แบบทดสอบการหาประสิทธิภาพ โดยการนำเครื่องไปทดสอบจริง จำนวน 15 คน ปรากฏว่าตรวจพบเส้นเลือดหลังมือจริง ทั้ง 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100% 2. แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยการนำเครื่องไปทดสอบ จำนวน 15 คน ปรากฏว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.84) , (SD = 1.33)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สร้างเครื่องตรวจจับเส้นเลือดหลังมือ ขนาด 3*12*2 cm. ใช้ไฟฉายด้วยหลอด Super LeD Red แบตเตอรี่ลิเธียม ขนาด 2,000 mA. ประสิทธิภาพการใช้งานตรวจจับเส้นเลือดหลังมือได้จริงและปลอดภัย
1. สามารถใช้หาเส้นเลือดในผู้ป่วยเส้นเลือดเล็ก เส้นเลือดลึก
2. ประหยัดเวลาในการหาเส้นเลือด (สามารถใช้ในผู้ป่วยฉุกเฉินได้)
3. ลดโอกาสการเจาะเลือดหลายครั้ง ในรายที่เส้นเลือดอยู่ลึก หรือเส้นเลือดมีขนาดเล็ก