เครื่องคั่วเมล็ดพืชผลการเกษตรแบบปรับควบคุมอุณหภูมิความร้อน

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

จากผลการวิจัยในการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องคั่วเมล็ดพืชผลการเกษตรแบบปรับควบคุมอุณหภูมิความร้อน ตัวเครื่องจะมีขนาด 108 x115 x 133 cm. มีลักษณะเป็นรูปทรงกรวยกระบอกวางเป็นแนวตั้ง มีกระทะวางสำหรับคั่วขนาด 30 นิ้ว มีชุดทำความร้อนใช้เชื้อเพลิงแก๊ส LPG ระบบเปิด–ปิด อัตโนมัติ และมีมอเตอร์ขนาด 1/4 HP เป็นต้นกำลังและส่งผ่านระบบสายพานด้วยอัตราทด 30:1 ไปยังเพลาชุดใบกวน ควบคุมการสั่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 2 ลักษณะ คือ automatic and manul ขนาด 220 v และสามารถปรับตั้งเวลาการเปิด – ปิดการทำงาน จำนวน 17 ฟังชั่น คั่วเมล็ดพืชได้ถึงครั้ง 5 กิโลกรัม เวลา 50 นาที สามารถปรับตั้งควบคุมอุณหภูมิในการคั่ว ได้ตั้งแต่ 0 -150 องศาเซลเซียสต่อครั้ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. มีระบบหยุดการทำงานอัตโนมัติหรือปรับตั้งเวลาตามที่กำหนด
2. ลดต้นทุนในการผลิตเมล็ดพืชต่าง ๆ จาการคั่วให้กับเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
3. เพิ่มอุณหภูมิความร้อนในการคั่วและปริมาณการผลิตในการคั่วเพิ่มมากขึ้น
4. สร้างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเกษตรในการหารายได้จากการประกอบอาชีพ
5. ผลผลิตพืชผลเกษตรที่ได้จากการคั่วมีความน่าเชื่อถือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์มากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรชัย โกมาลย์อุตสาหกรรม
2นาย นัฐพงษ์ ศรีต้นวงค์อุตสาหกรรม
3นาย อนันต์ โมธรรมอุตสาหกรรม
4นาย รัฐศาสตร์ แก้วสุพรรณอุตสาหกรรม
5นาย ฤทธิเกียรติ โชคลาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุวัตร มิตกระโทกปวช.
2นาย ชลันธร สิงห์เงินปวช.
3นาย นันทวัฒน์ อินทริงปวช.
4นาย พัชรพล โสดาดีปวช.
5นาย ชัยธวัธ ภารไสวปวช.