เสน่ห์นาคา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว มัชฌุดา เจริญรัตน์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นาย วุฒิชัย สาระติสามัญ
3นางสาว กัญญาวีร์ ยิ่งใหญ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นางสาว นิภา ปิ่นทองสามัญ
5นางสาว เกษรา ดีสนิทเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐนิชา ภูนาเพ็ชรปวช.
2นางสาว ปนัดดา จักรทองปวช.
3นางสาว จันทร์จิรา เล่งล๊ะปวช.
4นาย ภัทรพล ทุริดไธสงปวช.
5นางสาว ณัฐนิชา โถแก้วปวช.
6นางสาว จันทิมา สมสุขปวช.
7นางสาว ธราภรณ์ กอบมาศปวช.
8นางสาว ศิริกานดา กล้าแรงปวช.
9นางสาว ธิดารัตน์ ทันชมปวช.
10นางสาว อัญชลีรัตน์ สิงห์สำราญปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การศึกษาสิ่งประดิษฐ์เรื่องเสน่ห์นาคามีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์งานปะติดจาก เศษผ้าไหม เพื่อประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์งานปะติดจากเศษผ้าไหมและเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์งานปะติดจากเศษผ้าไหมโดยดำเนินการการออกแบบผลิตภัณฑ์งานปะติดจากเศษผ้าไหมโดยขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและครูที่ปรึกษาแล้วร่าง แบบผลิตภัณฑ์ การประดิษฐ์งานปะติดจากเศษผ้าไหมโดยนำแบบร่างมาประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีการปะติดประกอบ เป็นพญานาคตกแต่งด้วยอัญมณีสีเขียวจัดวางตรงกลางฐานและปูด้วยผ้ากำมะหยี่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เสน่ห์นาคาได้จากการประดิษฐ์โดยการปะติดจากเศษผ้าไหมแล้วนำมาประกอบเป็นพญานาคที่ตกแต่งด้วยอัญมณี
สีเขียวลวดลายมีลักษณะอ่อนช้อย มีความประณีต คงเอกลัษณ์ของลายไทยพื้นฐานแสดงถึงความเป็นไทยสามารถใช้เป็นของตกแต่งบ้านหรือสถานที่ต่างๆ และสามารถนำไปจำหน่ายเป็นของที่ระลึกได้
1.เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหม
2.เป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นอาชีพในชุมชน
3.เป็นการอนุรักษ์ศิลปะงานปะติดของคนไทย