เจลน้ำมันเฃียว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วัชราภรณ์ สมบูรณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง วารุณี สุนะไตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ชนชนก สัทธยาสัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว รัศญาภรณ์ สุธิมณีกาญจ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว นงลักษณ์ ดาราพงษ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภานุวรรณ สินธุปวช.
2นางสาว วรรณษา ศรแก้วปวช.
3นางสาว ขวัญจิรา พรานจรปวช.
4นางสาว จารุวรรณ ผากำเนิดปวช.
5นางสาว วรลักษณ์ เช้ากระโทกปวช.
6นางสาว สุวรรญา เกิดนิยมปวช.
7นางสาว อนัญพร อายุยืนปวช.
8นางสาว เบญญาภา อินทโชติปวช.
9นางสาว ศิวลี เกษีปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุุ่นใหม่ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำการบูร เมนทอล พิมเสน ที่มีจำหน่ายทั่วไป โดยนำมาเป็นส่วนผสมในการคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเจลน้ำมันเขียวเพื่อสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงและสามารถจำหน่ายได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เจลน้ำมันเขียว เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำมาใช้บรรเทาอาการหวัด คัดจมูก แมลงสัตว์กัดต่อย ปวด บวม คลายกล้ามเนื้อ และสามารถนำไปจำหน่ายเป็นอาชีพได้
1. สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์เจลน้ำมันเขียว
2. ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานให้มีรูปร่างแปลกใหม่ และพัฒนางานประดิษฐ์เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
3. สามารถประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้เจลน้ำมันเขียว
4. สามารถนำเจลน้ำมันเขียวไปใช้ในชีวิตประจำวันและจำหน่ายได้