เครื่องคั่วลิสงระบบไฟฟ้ากึ่งอัตโนมัติ 3 in 1

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยของเรา หรือท้องถิ่นจังหวัดต่างๆ ซึ่งมีการทำอาหาร การค้าขาย และการบริโภคมากในการตลาด คือการนำเอาพริก ข้าวสาร ถั่วลิสง ไปคั่วและบดให้ละเอียดก่อนที่จะนำไปประกอบอาหารและบริโภค ดังนั้นผู้จัดทำจึงคิดค้นเครื่องคั่วลิสงระบบไฟฟ้ากึ่งอัตโนมัติ 3 in 1 ขึ้นมา เพื่อประหยัดเวลา และรวดเร็วในการคั่วให้ทันต่อเวลาในความต้องการของการตลาด เครื่องคั่วลิสงระบบไฟฟ้ากึ่งอัตโนมัติ 3 in 1 คั่วได้สามอย่างได้อันได้แก่ พริก ข้าวสาร ถั่วลิสง ทำให้พ่อค้า แม่ค้ามีความสะดวกสบายมากขึ้น อีกประการหนึ่งเป็นการทดสอบวิชาที่เรียนมาให้มีประสิทธิภาพ และนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีขนานเล็กเคลื่อนย้ายสดวก เหมาะสมกับครัวเรือนและร้านค้า สามารถคั่วได้มากสุดถึง 600 กรัม ต่อครั้ง คั่วได้เองกึ่งอัตโนมัติ ประยัดเวลาในการคั่ว คั่วถั่วลิสงได้ สุกสวย หอมกรอบน่ากินทุกเม็ด
คั่วได้เองกึ่งอัตโนมัติ ประยัดเวลาในการคั่ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ทรงฤทธิ์ ธนะคำดีอุตสาหกรรม
2นาย ปรเมศวร์ กาวีอุตสาหกรรม
3นาย นิพัทธ์ สองสีอุตสาหกรรม
4นาย ทวีพงษ์ เกณฑ์การอุตสาหกรรม
5นาย จำลอง วริวงค์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณิชกานต์ วายลมปวช.
2นางสาว สุพัตรา กันการปวช.
3นางสาว อารียา ยงปรึกษาปวช.
4นางสาว เบญจวรรณ สาฝาวปวช.
5นางสาว ขวัญภิรมย์ ทับทิมใสปวช.