ระบบการกระจายข่าวหมู่บ้านด้วย IoT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิทธิพงษ์ บุญอาจอุตสาหกรรม
2นาย อภิชาติ กันชนะอุตสาหกรรม
3นาย ไกรสิทธิ์ อิ่นคำอุตสาหกรรม
4นาย เสกสรรค์ ยอดภักดีอุตสาหกรรม
5นาย วิทัศน์ คำแสนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงษ์พันธุ์ ใจปิงปวช.
2นาย ศิริวิทย์ ยั่งยืนทวีปวช.
3นางสาว ตติยา หอมดอกปวส.

วิทยาลัยการอาชีพปัว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การแจ้งเตือนอย่างเร่งด่วนเช่น เหตุเพลิงไหม้ ไฟป่า น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มหรือเหตุการที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนั้นใช้การกระจายข่าวโดยใช้หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ประกาศข่าว การที่จะกระจายข่าวได้นั้นจะต้องมีระบบขยายเสียงซึ่งจะติดตั้งไว้ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารดังนั้นจึงเกิดระบบการกระจายข่าวหมู่บ้านด้วย IoT โดยใช้เทคโนโลยี Internet of Thing เข้ามาใช้งานในการควบคุมเครื่องขยายเสียงโดยใช้ Smartphone เป็นตัวรับสัญญาณจากการโทรเข้าเพื่อเป็น input ให้ microcontroller สั่งงานควบคุมการเปิดและเปิดเครื่องขยายเสียง ทำให้สามารถแจ้งเตือนข่าวสารการเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆได้อย่างทันท่วงที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบการกระจ่ายข่าวหมู่บ้านด้วย IoT มีระดับความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
1.ได้ระบบการกระจายข่าวด้วย IoT
2.ชุมชนได้รับข่าวสารอย่างทันท่วงที