สมาร์ทฟาร์มไอโอที

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อัฐวีร์ วสุระภาวัฒน์อุตสาหกรรม
2นาย สิทธิศักดิ์ แก้วธนกูลอุตสาหกรรม
3นาย สนั่น ทองดาราอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัชระพล เจริญบุญปวส.
2นาย ธนากร พลบูรณ์ปวส.
3นางสาว จิรัชญา พรหมวิเชียรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน IOT ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับหลายสิ่งหลายอย่างทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ภาคเกษตรกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพโดย ใช้แรงงานคนให้น้อยที่สุด ซึ่งนี่จึงเป็นที่มาของคำว่า เกษตรอัจริยะ หรือสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยในการประหยัดเวลาในการทำฟาร์มและประหยัดเงินในการที่จะต้องจ้างแรงมามาช่วยในการดูแลรักษาฟาร์มที่มีขนาดเล็กถึงปลานกลาง
ใช้งานง่านสามารถประยุดต์ใช้ได้หลากหลายอย่าง
สามารถเปิดการใช้งานได้ยาวประมาณ 2 ถึง 3 ชั่วโมง
ช่วยในการประหยัดเวลาในการทำฟาร์มและประหยัดเงินในการที่จะต้องจ้างแรงมามาช่วยในการดูแลรักษาฟาร์มที่มีขนาดเล็กถึงปลานกลาง