Future Smart Home

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจุบันเทคโนโลยี่และอุปกรณ์ต่างๆทางไฟฟ้าได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างลวดเร็วจึงได้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ที่นำเทคโนโลยี่และไฟฟ้ามาผสมผสานให้มาเป็นระบบป้องกันภัยภายในบ้านและสิ่งอำนวยความสะดวกสะบ้านต่างๆเช่น มีเหตุไฟใหม้บ่อยครั้งอันเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือแก๊สหุ้งต้มไฟฟ้ารั่วอันเป็นเหตูเกิดอัคีภัยได้จึงได้จัดทำสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นระบบป้องกันและแจ้งเตือนผ่านโทรศัพย์มือถือ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้พัฒนาต่อยอด Smart homeเนื่องจากมีจุดที่ต้องมีการพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนและให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น Smart home สามารถพัฒนาให้มีระบบป้องกันภัยจากแก๊ส ส่วนวงจรแสงสว่าง วงจรกำลังต่างๆภายในบ้านเมื่อผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างภายในบ้านจะมีการแจ้งเตือนและป้องกันเบื้องต้นผ่านทางโทรศัพย์นอกจากนี้ยีงมีระบบอำนวยความสะดวกภายในบ้านเช่นปิด เปิดไฟ แจ้งเตือนลืมปิดน้ำ
1เพื่อเป็นการแจ้งเตือนและป้องกันความผิดปกติของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
2เพื่อเป็นการแจ้งเตือนและป้องกันความผิดปกติของแก๊สรั่ว
3เพื่อเป็นการแจ้งเตือนและป้องกันความผิดปกติ เมื่อเกิดควัน
4เพื่ออำนวยความสะดวกควบคุมระบบไฟฟ้า ปิดเปิดประตูรั่ว แจ้งเตือนลืมปิดน้ำ แจ้งมีคนบุกรุก
5เพื่อเป็นการแจ้งเตือนระดับน้ำท่วมหมู่บ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมเกียรติ สุขปลั่งอุตสาหกรรม
2นาย ปวีณ แก้วใสอุตสาหกรรม
3นาย จักรกฤช ศรีวิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาง ศรัญญา สุขปลั่งผู้บริหาร
5นาย ยทุธนา ทรัพย์ประเสริฐอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กรวรรณ ช่างต่อปวช.
2นาย กฤตภาส โฉมรุ่งปวส.
3นาย รณพล จันทร์ศรีปวส.
4นาย สุรพันธ์ ทองย้อยปวส.
5นาย ธนทัต คูณมีปวส.
6นาย อรรถวุฒิ พูลพันธ์ปวส.