อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ Bangna Air

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พรชัย ตุ่นแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย นพพล อินศร.พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ปรีชา รักษาพลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย อรรตพล มีใหม่พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง ยุพา ปรีชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พชรพล บรรลือศักดิ์ปวส.
2นาย อินทรี จันทร์ศรีเกษรปวส.
3นาย ศรีรัฐ กูลศิริปวส.
4นาย ปริญญา ดอนประดู่ปวส.
5นาย อธิวัฒน์ เจริญฐิติธนชัยปวส.
6นางสาว รัชนีกร รัตนพันธ์ปวส.
7นาย โชคดี เวชยันต์ปวส.
8นาย พงศธร วิยะบุญปวส.

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมา สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลโดยรวม อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ เพราะในช่วงเช้าอากาศลอยตัวได้ดี มีหมอก แต่ลมพัดอ่อน จึงส่งผลให้ฝุ่นละออง PM 2.5 หลายจุดมีปริมาณเพิ่มขึ้น และพบฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 24 พื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทยก็ประสบปัญหามลพิษทางอากาศ เนื่องจากการเผา เพื่อทำเกษตรกรรม ดังนั้นหากมีจำนวนเครื่องที่สามารถรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่ ที่ต้องการได้ ก็จะสามารถประเมินคุณภาพของอากาศโดยรอบได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ Bangna Air สามารถตรวจวัด และแจ้งเตือนคุณภาพอากาศ ที่มีค่า PM 2.5 ได้ โดยส่งข้อมูลไปเก็บไว้ยังเครื่อง Server เพื่อสามารถดูข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้ได้
เพื่อแจ้งเตือนระดับคุณภาพอากาศในตำแหน่งที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่
เพื่อ