อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ Bangna Air

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พรชัย ตุ่นแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย นพพล อินศร.พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ปรีชา รักษาพลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย อรรตพล มีใหม่พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง ยุพา ปรีชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พชรพล บรรลือศักดิ์ปวส.
2นาย อินทรี จันทร์ศรีเกษรปวส.
3นาย ศรีรัฐ กูลศิริปวส.
4นาย ปริญญา ดอนประดู่ปวส.
5นาย อธิวัฒน์ เจริญฐิติธนชัยปวส.
6นางสาว รัชนีกร รัตนพันธ์ปวส.
7นาย โชคดี เวชยันต์ปวส.
8นาย พงศธร วิยะบุญปวส.

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา สถานการณฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยรวมอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบ ต่อสุขภาพ เพราะช่วงเช้า อากาศลอยตัวได้ดี มีหมอก แต่ลมพัดอ่อน จึงทาให้ส่งผลต่อฝุ่น P.M 2.5 หลายจุดมีปริมาณ เพิ่มขึ้น และพบฝุ่นละออง ในค่ามาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 24 พื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย ก็ประสบปัญหามลพิษทางอากาศ เนื่องจากการเผาป่า เพื่อทำเกษตรกรรม ดังนั้นหากมีจานวนเครื่อง ที่สามารถรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่ ที่ต้องการได้ ซึ่งจะสามารถประเมินคุณภาพ ของอากาศโดยรอบ และสามารถสั่งงานระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ได้ เช่นการพ่นละอองน้ำ ภายในบริเวณบ้าน ที่ติดตั้งอุปกรณ์ หรือแจ้งเตือนผ่านระบบเครื่อข่าย หรือผ่าน Application บนอุปกรณ์ Smart Phone เป็นต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ Bangna Air สามารถตรวจค่าฝุ่นละอองในอากาศเช่น P.M. 1, P.M. 2.5, P.M. 10, ตรวจสภาพอากาศต่าง ๆ ได้เช่น อุณหภูมิ, ความชื้น, ปริมาณน้ำฝน ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์, หรือการมีก๊าซมีเทน LPG รั่ว, ความเร็วลม, ความกดอากาศ เป็นต้น ยังสามารถระบุตาแหน่งได้โดย GPS มีการ Update ค่าตามตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์
เพื่อแจ้งเตือนระดับคุณภาพอากาศ ในตำแหน่งที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ และแจ้งเตือนเช่น Line Notify หรือการแจ้งเตือนผ่าน Application บนอุปกรณ์ Smart Phone หรือ การประยุกต์สั่งเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าตามที่ต้องการ เช่น เปิดปั๊มน้ำ เพื่อพ่นละอองน้ำเพื่อลดประมาณฝุ่นในบริเวณที่ติดตั้ง หรือ แจ้งเตือนเกี่ยวกับการรั่วไหลของ ก๊าซมีเทน