เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าว (V2)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กรวิชญ์ เผื่อนดาอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. รุ่งประชา เทียงทำอุตสาหกรรม
3นาง ณภัทร อิ่มวิทยาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ปิยะนันท์ ประครองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิลักษณ์ ทองสาดีปวช.
2นาย กัณฑ์เอนก ทับพิมลปวส.
3นาย โชคชัย คำป้องปวส.
4นาย นครินทร์ สินโพธิ์ปวส.
5นาย พรประสิทธิ์ แฝงสีพลปวส.
6นาย ธวัชชัย ศุภกิจมงคลปวส.
7นาย จิราวุฒิ เหล่าสิทธิ์ปวส.
8นางสาว ธีรดา บุญภาปวส.
9นางสาว กัลผ์ธิรา ภาวงค์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นเครื่องจักรที่พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสู่ท้องถิ่นที่ยังยืนส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาการประกอบอาชีพและประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้ประดิษฐ์ได้คิดค้นเพื่อเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์เพื่อนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้ไปเพาะปลูก และส่งเสริมให้เป็นพลังขับเคลื่อนเสรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การคิดค้นครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังมีชุดตะแกรงคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ โดยสิ่งเจือปนจะถูกแยกออกอีกด้านหนึ่งส่วนเมล็ดพันธุ์ที่ดีจะแยกออกอีกด้านหนึ่งเพื่อนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์เพาะปลูดที่ดีได้คุณภาพ
1.เพื่อลดเวลาในการปฏิบัติงานและลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน
2.เพื่อคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่สมบูรณ์และสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์