รถสามล้อพ่วงวิลแชร์คนพิการพลังงานไฟฟ้า

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหวจำนวนมาก ดังนั้น อุปกรณ์ที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่จาเป็นและยังเป็นความต้องการของผู้พิการอีกมากคือ รถเข็นสาหรับผู้พิการ ที่มีบริษัทเอกชนคิดค้นและพัฒนาขึ้นมามากมาย ทั้งแบบที่ใช้คนเข็น และแบบที่เป็นระบบไฟฟ้า ซึ่งทำให้ผู้พิการได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการทำโครงการ คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารถเข็นคนพิการให้ใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและสามารถใช้ได้หลากหลาย โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการขัดเคลื่อนและสามารถบรรทุกของได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รถสามล้อพ่วงวีลแชร์คนพิการพลังงานไฟฟ้า สามารถใช้บรรทุกน้ำหนักได้ไม่เกิน 120 kg.
ด้านความรู้
นักเรียน นักศึกษาได้นำความรู้มาจัดทำสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเหลือสังคม
ด้านการนำไปใช้
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ได้รถสามล้อพ่วงวีลแชร์คนพิการพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้พิการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชวลิต ศรีเลิศอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. ภควัต ศรีบุญเรืองอุตสาหกรรม
3นาง เสาวลักษณ์ สมสอางค์สามัญ
4นาย อำนาจ อินทรศรอุตสาหกรรม
5นาย สุทัน แก้วมงคลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติศักดิ์ คันศรปวช.
2นาย ธนพล วรสุทธิ์ปวช.
3นาย วรวัฒน์ จำปาทองปวช.
4นาย ทิวากร วาจาสัจปวส.
5นาย ธนวัฒน์ บุญมาปวส.