B-tech Coffee Application

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จุติเทพ ผายการพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย นพรัตน์ นนท์ศิริพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ชาคริต พรมเรืองเดชสามัญ
4นางสาว วิกานดา อินลาสามัญ
5นางสาว สกาวเดือน กาหวายพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปิยะวัฒน์ คำกอดแก้วปวช.
2นาย อุดมศักดิ์ อ่อนผุยปวช.
3นาย ไกรวิชญ์ เบ้าหล่อเพชรปวช.
4นางสาว ธนาภรณ์ ขันรัฐบาลปวช.
5นาย คฑาวุธ แขนนอกปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

คณะผู้จัดทำได้พัฒนาระบบบริหารจัดการ การสั่งเครื่องดื่มออนไลน์บนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของวิทยาลัย โดยเลือกใช้เทคโนโลยี เว็บเซอร์วิส เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลกับแอปพลิเคชัน ที่ทำงานบนสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ร่วมกับ เว็บแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบหลังร้าน ระบบบริหารจัดการ การสั่งเครื่องดื่มออนไลน์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบ, จัดการโปรไฟล์, แสดงรายการเครื่องดื่มที่ชอบ และเลือกรายการเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยตนเอง ทำให้การทำงานของพนักงานและลูกค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการสามารถจัดการข้อมูลของร้านได้ผ่านเว็บแอปพลิเคชันอีกด้วย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

แอปพลิเคชันที่นักศึกษาได้พัฒนาขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์และมีผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับ มาก เพื่ออำนวยความสะดวกของกลุ่มลูกค้าและผู้จำหน่ายในการเข้ามาสั่งซื้อและจำหน่ายสินค้า
เพื่อพัฒนาระบบร้าน B-TECH Coffee ให้ใช้งานได้จริงในศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง