ผลิตภัณฑ์น้ำพร้อมดื่มไหมข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อภิญญา ศรีนาราเกษตรกรรม
2นางสาว ประไพพิศ สัตถาผลเกษตรกรรม
3นาง จริชาติ โยธะพลเกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กรวรรณ ยศคำลือปวช.
2นางสาว จิตรลดา รักษาพลปวส.
3นางสาว บุษบา คงกระพันธ์ปวส.
4นาย ชนะชัย จริยาปวส.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพร้อมดื่มจากไหมข้าวโพดราชินีทับทิมสยามา1ศึกษาปริมาณไหมข้าวโพดที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์น้ำพร้อมดื่มจากไหมข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม 2 ศึกษาระยะเวลาและอุณภูมิที่เหมาะสมในการสกัดสีของไหมข้าวโพดในการผลิตน้ำพร้อมดื่มจากไหมข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม 3 ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำพร้อมดื่มจากไหมข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม ทำการทดสอบทางประสาทสัมผัส ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าในรูปแบบของการผสมน้ำผึ้งมะนาว มีผลการประเมินอยู่ในระดับชอบมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์น้ำพร้อมดื่มจากไหมข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม โดยผ่านกระบวนการพลาสเจอไรซ์
การนำไหมข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม มาต้มสกัดด้วยความร้อนแล้วนำมากรอง นำไปเติมส่วนผสม น้ำเชื่อม น้ำผึ้ง และมะนาวซึ่งมี
แอนโทไซยานิน จัดสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ช่วยควบคุมอนุมูลอิสระให้อยู่ในปริมาณที่สมดุล ซึ่งถ้าร่างกายได้รับสิ่งเหล่านี้มากๆ เข้า อนุมูลอิสระก็จะยิ่งสะสมกลายเป็นสารพิษบ่อเกิดของโรคร้ายอย่าง มะเร็งได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ในการสร้างทางเลือกและความแปลกใหมให้กับผลิตภัณฑ์จากการ ใช้พืชสมุนไพรหรือพืชเศรษฐกิจสามารถนำผลการศึกษาคนควาไปถายทอดและต่อยอดผลิตภัณฑ์แก่ผู้ที่สนใจเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบและพัฒนาสู่การผลิตเชิงพาณิชย์สร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย