กระปุกหยอดเหรียญแจ้งเตือนผ่านมือถือ

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากกระปุกออมสินในปัจจุบันมีปัญหาการตรวจเช็คจำนวนเงิน โดยเฉพาะเงินที่เป็นเหรียญที่มีเหรียญสิบบาท เหรียญห้าบาท เหรียญสองบาท เหรียญหนึ่งบาท ปนกันอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ต้องเสียเวลาในการแยกเหรียญ การนับจำนวนเหรียญ จึงควรมีการคิดค้นเครื่องที่จะอำนวยความสะดวกในการแยกเหรียญขึ้น เพื่อช่วยลดภาระและความยุ่งยาก เพื่อประหยัดเวลาในการคัดแยกเหรียญ และลดต้นทุนในการผลิตเครื่องคัดแยกเหรียญ ผู้จัดทำจึงคิดทำกระปุกหยอดเหรียญแจ้งเตือนผ่านมือถือ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แยกและแจ้งจำนวนเหรียญ
ใช้เพือการออมเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากรอุตสาหกรรม
2นาย มนัส จันนามอมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ขวัญชัย จันทรสมบัติปวส.
2นางสาว นิธิพร เนาช้างปวส.
3นางสาว ชลธิชา มูลเสนาปวส.