ดินปลูกพืชอินทรีย์จากใบอ้อย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุภชัย จีนใจน้ำอุตสาหกรรม
2นาย ปรีชา โสภาอุตสาหกรรม
3นาย วัชรพงษ์ สุมาลุย์อุตสาหกรรม
4นางสาว อริยา สิงห์ธีร์สามัญ
5นาย ฉัตรชวาล แม้นจิตรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นฤทัย ท่อนทองปวช.
2นาย อำพล ชะฎาทองปวช.
3นาย ธันวา โสภาปวช.
4นาย วรายุทธ์ มุมทองปวช.
5นาย สุทัน วงค์ษาปวช.
6นาย ศิริชัย หล่อแหลมปวช.
7นาย ธนวัฒน์ หางเพชรปวส.
8นาย จิรวุฒิ ทองทาปวส.
9นาย ณรงค์ศักดิ์ สงมะเริงปวส.
10นาย ชาญชัย วังสันต์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ดินเป็นวัสดุธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่ตลอดจนการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่และระยะเวลาในการพัฒนาที่แตกต่างกัน ดินเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเจริญเติบโตของพืช การปรับปรุงบำรุงดินโดยวิธีทางธรรมชาติเป็นหนึ่งทางที่สามารถนำมาใช้ได้ เป็นการใช้วัสดุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ ใบอ้อยเหลือจากการเก็บเกี่ยวเป็นจำนวนมากต้องทิ้งให้เปล่าประโยชน์หรือเผาไฟทิ้ง ก่อให้เกิดปัญหาทางมลพิษ จึงมีแนวคิดในการจัดทำดินปลูกพืชอินทรีย์จากใบอ้อยที่มีจุลินทรีย์ทำหน้าที่ผลิตธาตุอาหารที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของพืช

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ดินปลูกพืชอินทรีย์จากใบอ้อย เป็นดินปลูกที่มีจุลินทรีย์ทำหน้าที่ผลิตธาตุอาหารที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของพืช ปรับค่าpHในดินให้มีความเหมาะสมในการเพาะปลูก
ใช้ในการเพาะปลูกพืช และปรับสภาพดินได้