กิ๋นละออ (Eat La-or)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วัฒนชัย เลิศปัญญาโชคชัยคหกรรม
2นางสาว จิณณ์อธิป ทองมีวงศ์คหกรรม
3นาง อารี ด้วงกำเหนิดสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุชิต อริยทรัพย์เจริญปวช.
2นางสาว วีรยา แซ่ลิ้มปวช.
3นางสาว ใจภักดิ์ เนียมสัมฤทธิ์ปวช.
4นาย ปิยชาติ สังเกตุปวช.
5นาย ณนปกรณ์ บุญทองปวช.
6นางสาว ปนัดดา ลิลิตกันยากุลปวช.
7นางสาว ไพลิน ลิลิตกันยากุลปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองและสำรวจความพึงพอใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมในการผลิตน้ำพริกอ่อง 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์กิ๋นละออ โดยทำอัตราส่วนน้ำพริกอ่อง จากหนังสืออาหารพื้นบ้านล้านนามาดัดแปลงเพื่อใช้เป็นสูตรน้ำพริกอ่องต้นแบบมาพัฒนาอัตราส่วนน้ำพริกอ่อง 3 สูตร นำสูตรที่ดีที่สุด มาทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภค จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ และชุมชนใกล้เคียง สุ่มกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) อัตราส่วนผสมในการผลิตน้ำพริกอ่องที่เหมาะสม คือ สูตรที่ 3 2) การสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่า ด้านคุณลักษณะผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดด้านรสชาติของผลิตภัณฑ์ ( = 4.63) ด้านการผลิตเพื่อการค้า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ ( = 4.73)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแท้แบบพร้อมทาน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและความเป็นเหนือแท้ๆ คุณภาพที่ดี
ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่รับประทานได้สะดวกต่อผู้บริโภค
ช่วยลดระยะเวลาในการรับประทานอาหารและสะดวกต่อการทำ
เป็นแนวทางในการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์