อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมและควบคุมการเปิดปิดประตูอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนัตต์ชัย ชุติภาสเจริญเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว ณัฐรินทร์ อินมณีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว ณัฐกานต์ กัณโสภณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย อภิศักดิ์ เกียรติขจรบำรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นางสาว ธิดารัตน์ จีบมัจฉาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชาครีย์ จินตกานนท์ปวช.
2นาย นภสินธุ์ ศุภกรเรืองโรจน์ปวช.
3นาย รชต เพชรรัตน์ปวช.
4นาย ไตรภพ วงษาปวส.
5นาย สุรเกษม เจริญสมบัติปวส.
6นาย น่าน สุทธหลวงปวส.
7นางสาว เฟิร์น จันทนโพธิ์ปวส.
8นาย พงศธร ศิริวรรณ์ปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน (IOT) ที่เรียกว่า อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมและควบคุมการเปิดปิดประตูอัตโนมัติ ซึ่งมีแนวคิดมาจากเหตุการณ์ การโจรกรรมทรัพย์สินยามวิกาลในสถานศึกษา ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับสถานที่ดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการโจรกรรม ที่ประกอบด้วย ระบบป้องกันการงัดประตู ระบบแจ้งเตือนสัญญาณความปลอดภัย ระบบตรวจสอบการ เปิด-ปิด ประตู และระบบควบคุมการเปิด-ปิด ประตู นอกจากนี้สิ่งประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเหมาะสมในการนำไปใช้ในสถานที่ต้องการความปลอดภัยเช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล และสถานที่สำคัญต่าง ๆ สรุปผล การนำไปทดลองติดตั้งในวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ผลปรากฏว่าสามารถใช้งานได้จริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะของผลงานเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกพัฒนาขึ้น ที่สามารถนำไปใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันที่อยู่บน Smartphone หรืออื่น ๆ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 2. ต้องมีแอปพลิเคชัน Line ใช้สำหรับแจ้งเตือน
ซึ่งมีประสิทธิภาพใช้งานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วในการใช้งานกับอุปกรณ์
- เตือนภัยและป้องกันการโจรกรรม
- ประหยัดเวลาในการทำงาน อำนวยความสะดวกในการทำงาน
- ลดการใช้ทรัพยากรด้านบุคลากรในการทำงาน