ประติมากรรมลอยตัว Love my Love of tree ความรักของฉันกับต้นไม้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เฉลิมฤทธิ์ จันทะฟองศิลปกรรม
2นาง ฌานทิพ หิรัญญะเวชศิลปกรรม
3นางสาว อภิชญา ฝาระมีศิลปกรรม
4นาง สิตา โนราชสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รัตศิญานันท์ หาดทะวายการปวช.
2นางสาว ขวัญจิรา เตปินตาปวช.
3นาย ภานุวัฒน์ โสภากุลปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

1. เพื่อศึกษาขี้เลื่อยจากต้นไม้ผสมกับแป้งข้าวเหนียวเพื่อปั้นเป็นประติมากรรมลอยตัว 2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของขี้เลื่อยผสมกับแป้ง 3. เพื่อสร้างทักษะในการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการต่อยอดประติมากรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติงานหัตถศิลป์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น มาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีความน่ารัก สวยงาม มีประโยชน์ใช้สอยต่างๆ
ใช้ใส่อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น ดินสอ ปากกา แม็ก กรรไกร คัตเตอร์ ฯลฯ ใช้ประดับตกแต่งห้องและใช้ประโยชน์อื่นๆตามความเหมาะสม เช่น วางโทรศัพท์มือถือ(บางรุ่น) สามารถเพิ่มเสียงโทรศัพท์ให้ดังและกังวาลขึ้น