ประติมากรรมลอยตัว Love my Love of tree ความรักของฉันกับต้นไม้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เฉลิมฤทธิ์ จันทะฟองศิลปกรรม
2นาง ฌานทิพ หิรัญญะเวชศิลปกรรม
3นางสาว อภิชญา ฝาระมีศิลปกรรม
4นาง สิตา โนราชสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รัตศิญานันท์ หาดทะวายการปวช.
2นางสาว ขวัญจิรา เตปินตาปวช.
3นาย ภานุวัฒน์ โสภากุลปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนำวัสดุเหลือใช้ที่ได้จากการตัดและแปรรูปไม้มาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมาใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุด ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทักษะวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้วัสดุเหลือใช้ หาได้ง่ายมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์โดยวิจัยคุณสมบัติของขี้เลื่อยจากไม้สนและไม้จามจุรี (วัตถุดิบตั้งต้น)มาผสมกับเยื่อกระดาษ กาว แป้งในการผลิตชิ้นงาน ที่เป็นเอกลักษณ์ด้านงานหัตถศิลป์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น มาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีความน่ารัก สวยงาม มีประโยชน์ใช้สอยต่างๆ
ใช้ใส่อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น ดินสอ ปากกา แม็ก กรรไกร คัตเตอร์ ฯลฯ ใช้ประดับตกแต่งห้องและใช้ประโยชน์อื่นๆตามความเหมาะสม เช่น วางโทรศัพท์มือถือ(บางรุ่น) สามารถเพิ่มเสียงโทรศัพท์ให้ดังและกังวาลขึ้น