อุปกรณ์ช่วยลดอัตราการใช้พลังงาน

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

พลังงานมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตมาก เพราะสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยพลังงานเพื่อทำให้เกิดกระบวนการและปฏิกิริยาต่าง ๆ นอกจากพลังงานจะเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตแล้ว พลังงานยังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าของสังคมในปัจจุบันอีกด้วย แต่ในปัจจุบันสังคมกลับประสบปัญหาพลังงานขาดแคลนและพลังงานมีราคาที่สูงขึ้น ทำให้ประชากรส่วนใหญ่หันมาสนใจการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยผ่านทางอุปกรณ์เช่น แอร์ ตู้เย็น ตู้แช่ มอเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีจำนวนมาก จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของการใช้พลังงานไฟฟ้าให้น้อยลง จึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่วยลดอัตราการใช้พลังงาน” ขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ช่วยลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า ของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นตู้เย็น ตู้แช่ แอร์ มอเตอร์
2. ลดกระแสกระชากช่วงเดินเครื่อง
3.การทำงานสามารถควบคุมความถี่ได้ด้วยการปรับตั้งค่า
4.มีความคล่องตัวในการใชงาน
5. สามารถใช้งานกับชุด อินเวอร์เตอร์ dc to ac Modified Sine Wave
1.ช่วยลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า ของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นตู้เย็น ตู้แช่ แอร์ มอเตอร์
2. ช่วยลดกระแสกระชากช่วงเดินเครื่อง
3. ใช้งานในที่ไม่มีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้าถึงได้
4.ช่วยลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมพงค์ จำปาทิพย์อุตสาหกรรม
2นาย บรรจง ศิริสุขอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ท. สราวุธ ถุนาพรรณ์อุตสาหกรรม
4นาย อดิศักดิ์ แก้วใสอุตสาหกรรม
5ส.อ. ไพรัตน์ แก้วมารยาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชินกร ไชยราชปวส.
2นาย ณัฐดนัย ปัดเตปวส.