คลุมไตร ไทอีสาน

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

คลุมไตร ไทอีสาน มีวัตถุประสงค์ในการประดิษฐ์ เพื่อพัฒนารูปแบบการประดิษฐ์คลุมไตร โดยได้แนวคิดจากงานจักสานตอกไม้ไผ่ลายขิด แบบวิถีชีวิตชุมชนชาวอีสาน ที่ประดิษฐ์งานจักสานไม้ไผ่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน นำรูปแบบงานจักสานมาประยุกต์ใช้กับงานคลุมไตรไทอีสานที่มีเอกลักษณ์ของชาวอีสาน โดยการจักสานเป็นลายขิด และลายเอกลักษณ์ของอำเภอ หรือจังหวัด และตกแต่งส่วนบนเป็นกระติ๊บข้าวเหนียว ประกอบด้วยดอกไม้ประดิษฐ์จากเส้นตอกไม้ไผ่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คลุมไตรไทอีสาน เป็นงานจักสานตอกไม้ไผ่ ใช้ตอกไม้ไผ่เป็นส่วนสำคัญ และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ชาวอีสาน โดยการจักสานลายขิด และตกแต่งส่วนบนเป็นกระติ๊บข้าวเหนียว เพื่อใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนา อุปสมบท ทอดกฐิน และเป็นของขวัญของที่ระลึก
คลุมไตรไทอีสาน มีประโยชน์ พัฒนาคุณภาพ รูปแบบงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดของชาวอีสาน จากของใช้ในชีวิตประจำวันภาชนะต่างๆ เพื่อการใช้งานในท้องถิ่นในรูปแบบของใช้ต่างๆ มาเป็น งานจักสานไม้ไผ่ลายขิด คลุมไตรไทอีสาน เพื่อการอนุรักษ์งานจักสานตอกไม้ไผ่ลายขิด คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ชาวอีสานและส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน ดำรงอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม งานจักสานตอกไม้ไผ่ลายขิดในท้องถิ่นชาวอีสาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ภัทรวดี ศรีออนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สุกัญญา พิลาอุ่นพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง นงนุช ทองเพชรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ณัฐวรรณ มันปาฎิพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว สาลินี ประเสริฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธวัชชัย แสนศรีปวช.
2นางสาว ศศิกานต์ พิมพ์วงค์ปวช.
3นางสาว สุธิตา แสนโคตรปวช.
4นาย ชินภัทร โยวะสีปวช.
5นางสาว เนื้อทอง วงษ์เพชรปวช.
6นางสาว วริญญา บานเย็นปวช.
7นางสาว นิธิพร บุญยังปวช.
8นางสาว อารียา ชาวอุบลปวช.
9นาย มงคล ศิริปัญญาปวช.
10นางสาว นิตยา แดงนาปวช.