อุปกรณ์หักแอมป์ยา

วิทยาลัยเทคนิคเลย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในการเตรียมยาฉีด ชนิดแอมป์(amp)ยา ให้แพทย์ฉีดให้ผู้ป่วย ปัจจุบันยังไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการหักแอมป์ยา ยังคงใช้วิธีการหักด้วยมือเปล่า หากการหักแอมป์ยา เป็นปากฉลามหรือแตกส่งผลต่อการเกิดบาดแผลที่นิ้วมือของผู้เตรียมยาได้ เมื่อเกิดเหตุครั้งต่อไปในการหักแอมป์ยา จะเกิดความไม่มั่นใจและกลัวการหักแอมป์ยา ทางผู้วิจัยจึงร่วมระดมความคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา ว่าจะมีอุปกรณ์ชนิดใดที่สามารถใช้หักแอมป์ยาเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และไม่เสียหายหลังการหัก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถหักแอมป์ยาได้โดยไม่ให้มือสัมผัสกับปลายขวดที่หักโดยตรง
สะดวกในการหักแอมป์ยา ใช้งานได้ง่าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤษดา ณัฐธนสกุลอุตสาหกรรม
2นาย อัศวิน สัตตาคมอุตสาหกรรม
3นาย วีรศักดิ์ ตาทุมอุตสาหกรรม
4นาย กิตติศักดิ์ วีระคุณอุตสาหกรรม
5นาย สุวัฒน์ พรอินทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธวัชชัย สุพรมอินทร์ปวส.
2นาย พิทยา มาลาปวส.