โมเดลจำลองระบบการจองที่จอดรถ**

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติธร หนูวงศ์สามัญ
2นาย ดนุชา เหมืองอุ่น-
3นาย เกษณรงค์ ค้ำชู-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศักดิ์สมบุญ รุจิวัฒนพงศ์ปวช.
2นาย เข็มชาติ นาเมืองรักษ์ปวช.
3นางสาว สุรนาถ เชื้อมั่นปวช.
4นางสาว เทียนแพร อิงประสารปวช.
5นาย ธาดา สาระกูลปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในการศึกษาค้นคว้าปัญหาเกี่ยวกับการจอดรถ คณะผู้จัดทำจึงสร้างโมเดลจำลอง เพื่อจำลองระบบการจองที่จอดรถ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างโมเดลจำลองระบบการควบคุมการจอดรถผ่านบอร์ด OLED และเพื่อทดสอบการทำงานระหว่างบอร์ด OLED เซนเซอร์ และการแสดงผล เพื่อนำไปต่อยอดและใช้ในสถานการณ์และสถานที่จริง ซึ่งในการทดลองระบบโดยรวม ผลการทดลองเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เซนเซอร์อัลตร้าโซนิกสามารถทำงานร่วมกับสวิทช์ และจอ OLED ได้ เมื่อกดสวิทช์กดติดปล่อยดับแล้วทำให้ไฟบนหน้าจอ OLED สามารถเปลี่ยนสีได้ ซึ่งถ้าหากนำระบบการจองที่จอดรถไปใช้ในสถานที่จริง จะสามารถลดปัญหาการแย่งที่จอดรถได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถทำงานตามวัตถุประสงค์ คือสามารถจองที่จอดรถแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทจากการแย่งที่จอดได้
แก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทในการแย่งที่จอดรถ เพิ่มความสะดวกสะบายแก่ผู้ขับขี่ ประหยัดพลังงาน