ระบบจัดการข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ระบบการจัดการข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้รู้จักนักเรียน นักศึกษารายบุคคล คัดกรอง ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ เพื่อให้รู้จักนักเรียน นักศึกษารายบุคคล คัดกรอง ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ เพื่อทำให้คูรที่ปรึกษาสามารถเข้าถึงนักเรียน นักศึกษา ได้ง่ายขึ้น ผลการประดิษฐ์ระบบการจัดการข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ปรากฏว่าสามารถคัดกรอง ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของนักเรียน นักศึกษารายบุคคลได้ สามารถฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษาได้ และทำให้คูรที่ปรึกษาสามารถเข้าถึงนักเรียน นักศึกษา ได้ง่ายขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา บุคลากรในวิยาลัยเทคนิคน่านได้
สามารถเช็คข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา
สามารถค้นหาสถานที่ตำแหน่งบ้านของนักเรียน นักศึกษาได้
สามารถ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลสถานที่ตำแหน่งบ้านของนักเรียน นักศึกษาได้
1. สามารถคัดกรอง ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของนักเรียน นักศึกษารายบุคคลได้
2. สามารถฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษาได้
3. ทำให้ครูที่ปรึกษาสามารถเข้าถึงนักเรียน นักศึกษา ได้ง่ายขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ชนัญชิดา ธราวรรณอุตสาหกรรม
2นาย ภูมิศิริ ณ น่านอุตสาหกรรม
3นาย อดิศักดิ์ ชิณะวงค์อุตสาหกรรม
4นาย กิตติศักดิ์ บุญเกิดอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิชญะ ณ หนองคายปวส.
2นาย อัครพงษ์ ขัติยะปวส.
3นาย อัครชัย สิงสารปวส.