ผ้าพันคอคลายเมื่อยลดอาการออฟฟิศซินโดรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์ “ผ้าพันคอคลายเมื่อยลดอาการออฟฟิศซินโดรม” คือนวัตกรรมการบดพืชสมุนไพรกระเพาป่าบดละเอียดเพื่อปะคบ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด กระตุ้นระบบประสาท ลดอาการปวดและมีกลิ่นหอมของสมุนไพรที่ผ่อนคลาย มีบรรจุภัณฑ์ทันสมัยผลิตจากผ้าฝ้ายทอมือชุนชนไท-ญวน เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สร้างอาชีพของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นสมุนไพรประคบเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด กระตุ้นระบบประสาท ลดอาการปวดและมีกลิ่นหอมของสมุนไพรที่ผ่อนคลาย มีบรรจุภัณฑ์ทันสมัยผลิตจากผ้าฝ้ายทอมือชุนชนไท-ยวน เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สร้างอาชีพของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
1. ลดอาการปวดเมื่อย
2. กลิ่นหอมผ่อนคลายความเครียด
3. ใช้สะดวกเพราะใช้ร่วมกับไมโครเวฟ
4.ใช้ร่วมกับผ้าพันคอผ้าทอไทย ญวน ประยุกต์ใช้กับการแต่งกายชุดทำงาน
5. ใช้วัตถุดิบในชุมชน สร้างอาชีพ สร้างงานให้คนในชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วาสนา ขุนพิบูลย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ญาดา เทียมลมปวช.
2นางสาว ณัฐริกา วงษ์ประดิษฐ์ปวช.
3นางสาว เมธาพร สายบัวดีปวช.
4นางสาว สุมิตตา นัดวาทีปวช.
5นาย ธนภัทร์ คุ้มคงปวช.