สเปรย์หญ้าหวานสกัดป้องกันมดและยุง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พิมลณัฐ กิ่งจำปาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว นันทพร ปินธงอุตสาหกรรม
3นาย ธีรุตม์ปกรณ์ นาทธีรนันท์อุตสาหกรรม
4นาย ผดุง สีเขียวอุตสาหกรรม
5นาย คมกริช มะโนมูลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุชาวดี จินะใจปวช.
2นางสาว จิรฐิวรรณ สุขรักขินีปวช.
3นางสาว พัชราวดี แสนคำปวส.
4นางสาว พัชราภา ผาโตปวส.

วิทยาลัยการอาชีพลอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสารสกัดจากหญ้าหวานที่มีฤทธิ์ในการป้องกันมดและยุง และศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวาน โดยสกัดหญ้าหวานด้วยเอทธิลแอลกอฮอล์ 95% แล้วนำมาทดสอบประสิทธิภาพโดยฉีดรอบบริเวณขนมที่ผสมน้ำตาล ผลการสังเกต พฤติกรรมมดพบว่า ในเวลา 1 นาที นับจำนวนมดที่มาตอมอาหารจากจำนวนมดมีจำนวนปริมาณมดลดลง และเมื่อนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันยุง โดยการพ่นบริเวณรอบๆตัว และผิวหนัง พบว่า ปัญหาจากยุงรบกวนลดลง ดังนั้น จึงสมควรที่จะมีการพัฒนาหญ้าหวานเป็นผลิตภัณฑ์ไล่มดของชุมชนต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ป้องกันมดและยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.สเปรย์ไล่มดที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้สามารถใช้ได้จริงภายในบ้านเรือนโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย
2.เพื่อใช้ป้องกันมดและยุง
3.ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน
4.ไม่มีสารเคมีและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ