น้ำยาขัดเครื่องประดับจากธรรมชาติ

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

น้ำยาขัดเครื่องประดับจากธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้มะคำดีควายในการทำความสะอาดเครื่องประดับและศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำยาขัดเครื่องประดับ ที่สามารถขจัดคราบจากสิ่งสกปรกและเพิ่มความแวววาวแก่เครื่องประดับได้ดี เทียบเท่ากับน้ำยาล้างเครื่องประดับจากสารเคมีตามท้องตลาด โดยพบว่าน้ำยาขัดเครื่องประดับจากธรรมชาติ มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาด เทียบเท่ากับน้ำยาทำความสะอาดเครื่องประดับจากสารเคมี และจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำยาขัดเครื่องประดับจากธรรมชาติ พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อน้ำยาขัดเครื่องประดับจากธรรมชาติ อยู่ในระดับ ดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

วัสดุธรรมชาติมีความสามารถในการทำความสะอาดของเครื่องประดับได้ดีเทียบเท่ากับน้ำยาขัดเครื่องประดับจากสารเคมี
น้ำยาขัดเครื่องประดับนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัสดุธรรมชาติ(มะคำดีควาย)มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดการใช้สารเคมีที่อาจส่งผลต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม และสามารถนำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ตนเอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รดาพร พยัฆฑาสามัญ
2นางสาว สุธาทิพย์ ลิ้นทองสามัญ
3นางสาว ภัทรภร ทองใบสามัญ
4นางสาว เบญจรัตน์ ทับทิมใสสามัญ
5นางสาว วิไลวรรณ สารเถื่อนแก้วสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิชญธิดา หมวกทองปวส.
2นางสาว กรณิศ อาจคงหาญปวส.
3นางสาว วาสนา กวยระคารปวส.