อุปกรณ์แจ้งเตือนวัตถุเคลื่อนไหว ป้องกันการบุกรุก

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อสารพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จากปัญหาการป้องกันภัยการบุกรุกเข้าพื้นที่หวงห้าม ทำให้เกิดเหตุร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินนั้น การช่วยแจ้งเตือนภัยเป็นเรื่องที่ดี ดังนั้นคณะผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่จึงมีแนวคิดและเห็นความสำคัญประดิษฐ์ อุปกรณ์แจ้งเตือนวัตถุเคลื่อนไหว ป้องกันการบุกรุก ที่ช่วยแจ้งเตือนเมื่อมีคนเดินเข้ามาในจุดพื้นที่หวงห้าม รวมทั้งสามารถแจ้งเตือนเป็นข้อความผ่านระบบ Line Notify และสามารถเปิดดูวีดีโอเมื่อพบผู้บุกรุก เคลื่อนย้ายไปในจุดพื้นต่างๆที่ต้องการป้องกันภัย แจ้งข้อมูลให้รับรู้ได้ทันทีที่เกิดการบุกรุก เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานะการณ์ได้ทันท่วงที ทันต่อเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยแจ้งเตือนเมื่อมีคนเดินเข้ามาในจุดพื้นที่หวงห้าม สามารถแจ้งเตือนเป็นข้อความและสามารถเปิดดูวีดีโอเมื่อพบผู้บุกรุก เคลื่อนย้ายไปในจุดพื้นที่ต่างๆที่ต้องการป้องกันภัย แจ้งเตือนให้รับรู้ได้ทันทีเมื่อเกิดการบุกรุก สามารถแก้ไขสถานะการณ์หรือเหตุการ์ณได้ทันท่วงที ทันต่อเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ
ป้องกันภัยก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พหล เกิดสันเทียะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง กันยกร ไหมพรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง สุลัยรักษ์ นามอภิชนสามัญ
4นาย ชัยศิริ ชิตบัณฑิตย์อุตสาหกรรม
5นางสาว มนสิกานต์ แก่นสารเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นครินทร์ ราชสีภูมิปวช.
2นาย วีรภาพ ป้อมเนียมปวช.
3นาย วีระพล จันทร์สว่างปวช.
4นาย ธนากร เกตชมพูปวช.
5นาย ชัชพงษ์ ตินานพปวช.
6นาย มนตรี ศรีสุขปวช.
7นาย ยศภัทร กาติ๊บปวช.
8นาย อภินัทธ์ บุญเนตรปวช.
9นาย ชาญณรงค์ เพลินพร้อมปวช.
10นาย รุ่งอรุณ อยู่สุขปวช.