อุปกรณ์ควบคุมเครื่องพ่นละอองน้ำด้วยระบบ Smart Dust

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ภัททชฎา คำพวงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อนิรุทธิ์ ซังพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ธนาวดี บานแย้มพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ธันยาภักค์ ธนชัยผลฐานิสพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว กนกวรรณ บัวคำปันพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุวัชร ตันสงวนปวส.
2นางสาว รุจีรัตน์ ศรีสงครามปวส.
3นาย กฤษฎาวุฒิ เจริญใหญ่ปวส.
4นาย ดนัย สังสะโอภาสปวส.
5นาย ณัฐชนน เกตหอมปวส.
6นาย ชัยณรงค์ แย้มเพชรปวส.

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ควบคุมการพ่นละอองน้ำ ระบบ Smart Dust มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา วัดประสิทธิภาพ ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานและแจ้งเตือนค่าฝุ่น pm 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ผลจากการวัดประสิทธิภาพของอุปกรณ์ควบคุมการพ่นละอองน้ำด้วยระบบ Smart Dust สามารถแจ้งเตือน เมื่อค่า pm 2.5 เกินมาตรฐาน 100 ug/m3 และสามารถสั่งเปิดปิดเครื่องพ่นน้ำ ผ่าน Smart Phone ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 60 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 40 มีความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์ควบคุมการพ่นละอองน้ำด้วยระบบ Smart Dust อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถวัดฝุ่น pm0.1 pm 2.5 pm10 ได้ 2. สามารถแจ้งเตือนเมื่อความหนาแน่นของฝุ่น pm2.5 มากกว่า 100 ug/m3 3. สามารถควบคุมการเปิดปิดเครื่องพ่นละอองน้ำผ่านมือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. สามารถแสดงค่าผ่านโปรแกรม blynk
1. อุปกรณ์Smart Dust สามารถใช้งานได้ 2. อุปกรณ์ Smart Dust มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 3. ผู้ใช้งานอุปกรณ์ Smart Dust มีความพึงพอใจ 4. อุปกรณ์ Smart Dust สามารถแจ้งเตือนเมื่อค่าฝุ่น pm2.5 เกินมาตรฐานได้