PIS with QR code

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนา PIS with QR code เพื่อประเมินหาประสิทธิภาพและเพื่อศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ PIS with QR code ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โปรแกรม PIS with QR code แบบประเมิน ประสิทธิภาพ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในงานวิจัยค่าเฉลี่ย (Mean) หรือเรียกว่าค่ากลางเลขคณิต ค่าเฉลี่ย ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปโดยรวมโปรแกรมมีคุณภาพในระดับดี ผลการศึกษาความพึงพอใจโดยรวมสรุปอยู่ในระดับดีมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. PIS with QR code ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบข้อมูล วัสดุ - ครุภัณฑ์
2. รายงานข้อมูล วัสดุ - ครุภัณฑ์ เป็นปัจจุบัน
3. ช่วยประหยัดเวลาในการตรวจสอบข้อมูล วัสดุ - ครุภัณฑ์
4. การอ่าน QR Code บนสมาร์ทโฟน เป็นโปรแกรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พรพิทักษ์ ศรีแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย นพอนันต์ นรโคตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ภัทรภร ละม้ายวรรณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ลัคนา จันทร์ศิริพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย อิสระภาพ วิชัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปิยะดา ชาวนาปวช.
2นาย วิษณุ โอษฐงามปวช.
3นางสาว อุบลวรรณ จันทร์หอมฟุ้งปวช.
4นางสาว อารีรัตน์ ยิ่งมีปวช.
5นางสาว สุพภาพร ศรีเนตรปวช.
6นางสาว ปริยานุช บุญสงค์ปวช.
7นางสาว สุวิมล ประจิมนอกปวช.
8นางสาว กรรณิการ์ สมบุตรปวช.
9นางสาว อลีนา ทรงวาจาปวช.
10นางสาว ปนัดดา โต๊ะงามปวช.