อุปกรณ์ถอดถุงมือทางการแพทย์

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ถอดถุงมือทางการแพทย์สามารถลดขั้นตอนการถอดถุงมือลงเหลือเพียง 1 ขั้นตอนจากการถอดถุงมือของบุคลากรทางการแพทย์ในปัจจุบัน 5 ขั้นตอนใช้เวลาในการถอดถุงมือเฉลี่ย 2.8 วินาทีจากใช้เวลาในการถอดถุงมือของบุคลากรทางการแพทย์ในปัจจุบัน เฉลี่ย 8.7 วินาที เร็วขึ้นเฉลี่ย 5.9 วินาที เนื่องจากมีการศึกษาที่รอบด้านก่อนทำการประดิษฐ์ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอุปกรณ์ถอดถุงมือทางการแพทย์ในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการถอดถุงมือของบุคลากรทางการแพทย์ในปัจจุบัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ถอดถุงมือทางการแพทย์ เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงจากการติดเชื้อในขณะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยซึ่งบุคลากรทางการแพทย์เป็นประชากรที่ทรงคุณค่าของสังคม อุปกรณ์ถอดถุงมือทางการแพทย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพิ่มประสิทธิภาพด้านการฆ่าเชื้อและลดขั้นตอนการทำงานสามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้
อุปกรณ์ถอดถุงมือติดเชื้อแบบปิดมีความมุ่งหมายในการประดิษฐ์เพื่อให้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงจากการติดเชื้อในขณะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยซึ่งบุคลากรทางการแพทย์เป็นประชากรที่ทรงคุณค่าของสังคม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิเชียรสวัสดิ์ แก้วมณีอุตสาหกรรม
2นาย อักษรเพชร วิจิตรเรืองชัยอุตสาหกรรม
3นาย อดิศร วัฒนานุสิทธิ์อุตสาหกรรม
4นาย ไตรรัตน์ ชูเชิดอุตสาหกรรม
5นาย อุเทน ศิริทองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนาวัตน์ สุภาพปวช.
2นาย ธวัชัย วิชายงปวส.
3นาย ภูธเนศ มากแสนปวส.
4นาย วิทวัส แก้วเหลาปวส.
5นาย สุรศักดิ์ หนองดีปวส.
6นาย เกียติภูมิ ชูชีปวส.
7นาย การันต์ มานุมูลัดปวส.
8นาย พงษ์ศักดิ์ ศรีวิชาปวส.
9นางสาว วฤนดา ศรีละมันปวส.
10นางสาว สุพัตรา จันสิงห์ปวส.