อุปกรณ์ช่วยล้างแผลที่เท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน V.2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อธิบดี เห็มกระโทกอุตสาหกรรม
2นาย สราวุธ พรมวงค์อุตสาหกรรม
3นาย ศรัณยู สวัสดิ์สละอุตสาหกรรม
4นาย วิรัตน์ เกษแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐกานต์ เวียงสิมาปวช.
2นาย มาโนชญ์ อุดมมาปวส.
3นาย นธีกรณ์ อุปัญญ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์ช่วยล้างแผลที่เท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและผลิตอุปกรณ์ช่วยล้างแผลที่เท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อหาความพึงพอใจในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยล้างแผลที่เท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน อุปกรณ์ช่วยล้างแผลที่เท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน มีระดับความพึงพอใจในการใช้งานในระดับ มาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ขนาดเล็ก กระทัดรัด น้ำหนักเบา พับเก็บได้
1. ลดอาการปวดรอบแผล
2. ช่วยป้องกันไม่ให้บาดแผลของผู้ป่วยติดเชื้อเมื่อสัมผัสกับตะแกรงรองล้างแผล
3. ต่อยอดเชิงพานิช จดสิทธิบัตรทางปัญญา