ป้ายบอกคะแนนอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อิทธิพล วรรณวงศ์อุตสาหกรรม
2นาย เลิศมงคล สุขสมบูรณ์อุตสาหกรรม
3นาย สันติประชา ดอนชุมอุตสาหกรรม
4นาย ประสาน ทุมดีอุตสาหกรรม
5นาย สุริยา คงพลปานอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักราวุธ บุญรักษาปวช.
2นาย ภาสกร คำหนักปวช.
3นาย จีระวัฒน์ บุญพิมพ์ปวช.
4นางสาว วันณิศา จิ้มจีนปวช.
5นาย ธีรเทพ ราชาปวช.

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ป้ายบอกคะแนน โดยทั่วไปจะเป็นกรรมการท่านที่ 2 ทำหน้าที่เปลี่ยนการนับคะแนนในระหว่างการแข่งขันกีฬาของผู้เล่นทั้งสองฝ่าย โดยอาจมีป้ายที่เป็นกระดาษเรื่องแสงหรือเป็นหลอดไฟที่มองเห็นได้ในระยะไกล ซึ่งในกีฬาบางประเภทการเปลี่ยนคะแนนเกิดขึ้นได้บ่อยจึงเป็นการไม่สะดวกของกรรมการ และถ้ามีจำนวนกรรมการที่จำกัดอาจเป็นการไม่สะดวก ดังนั้นผู้ทำการวิจัยจึงได้คิดค้นสร้างสิ่งประดิษฐ์ ป้ายบอกคะแนนอัจฉริยะ ซึ่งจะควบคุมการเปลี่ยนคะแนนจากกรรมการท่านเดียวได้ โดยใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน เชื่อมต่อกับป้ายบอกคะแนนผ่านระบบ Wi-Fi ฮอตสปอต

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ป้ายบอกคะแนนในระหว่างการแข่งขัน ซึ่งจะควบคุมการเปลี่ยนคะแนนจากกรรมการคนเดียวได้ โดยใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน เชื่อมต่อกับป้ายบอกคะแนนผ่านระบบ Wi-Fi ฮอตสปอต จึงไม่จำเป็นต้องเดินไปเปลี่ยนคะแนนเองและไม่มีสายสัญญาณควบคุม (หรือจะเปลี่ยนที่ตัวบอร์ดเองก็ได้ในกรณีฉุกเฉิน)
1. ป้ายบอกคะแนนการแข่งขัน ที่จะควบคุมการเปลี่ยนคะแนนโดยใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
2. ลดความยุ่งยากในการต้องเดินไปเปลี่ยนคะแนนและไม่ต้องสายสัญญาณควบคุม
3. ได้เรียนรู้การเขียน application เชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ในระบบ android กับอุปกรณ์ไมโครคอนโทรเลอร์ ผ่านระบบ
Wi-Fi ฮอตสปอต