ระบบควบคุมการปิด-เปิดไฟฟ้า ผ่านระบบ IOT

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยี IOT เริ่มมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันมากขึ้น เมื่อถามว่า IOT คืออะไรทางคณะผู้จัดทำโครงการนี้บอกได้เลยว่า คือการนำเอาความสามารถของอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโยงโครงข่ายทั่วโลกนี้ใช้กับการควบคุม สมองกลฝังตัวเพื่อให้สมองกลไปส่งงานบางอย่าง นั่นเอง ผู้จัดทำจึงได้คิดนำเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้งานจริง ผ่านระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ระบบโทรศัพท์ผ่าน ชุดแอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นนี้ ควบคุม ชุดสมองกล ESP8266 จำนวน 8 ช่องทาง คืออินพุตที่สั่งผ่านแอพพลิเคชั่น 8 อินพุต และสั่งงานออกทางเอาต์พุต 8 ช่อง เช่นกันชุดระบบควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านด้วยระบบ IOT มาช่วยแก้ไขและอำนวยความสะดวกในครอบครัว โดยเฉพาะสังคมเมืองที่ทุกคนต้องทำงานแข่งกับเวลา อาทิเช่น ตื่นนอนมา ก็สามารถใช้โทรศัพท์ควบคุมให้ กระติกน้ำร้อน และเครื่องปิ้งขนมปังทำงานลดเวลาช่วงเข้าที่ต้องแต่งตัวไปทำงานหรือทำภารกิจอย่างอื่นได้ และ เมื่อถึงเวลาตอนเย็น รถติดกลับบ้านช้าเราก็สามารถซักผ้าก่อนถึงบ้านได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ชุดระบบควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านด้วยระบบ IOT สามารถใช้งานได้โดยควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น Bling 8 อินพุต และเอ้าพุต 8 ช่องทางสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า AC 220 V ได้จริง เช่น กระติกน้ำร้อน เครื่องปิ้งขนมปัง หลอดไฟฟ้า เป็นต้น
2. สามารถควบคุมผ่านระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทั่วโลก
1. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์
2. ผลงานที่ได้สามารถนำไปเผยแพร่ได้และสามารถทดสอบได้ตลอดเวลากับผู้สนใจเพื่อจำหน่ายสู่เชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สันติประชา ดอนชุมอุตสาหกรรม
2นางสาว แพงเพชร ภูวิจารย์สามัญ
3นาง ปรารถนา สุขทองสาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว นิภาพร สุทธิธรรมมาสามัญ
5นาย อนิพล สอนสุภาพอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย แอนโทนี่ อุดอน ดี เมโอปวช.
2นาย พัทรพงค์ กลางเสนาปวช.
3Mr. อธิราช ศรีบัวรินทร์ปวช.
4นาย กิตติธัช จำปาทองปวส.
5นาย ธนพล เย็นสถิตปวส.
6นาย ณัชพล นามโสปวส.