The Best of Chonburi หนึ่งเดียวในชลบุรี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พรรณพนัช วงษ์วังศิลปกรรม
2นางสาว ณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ศิลปกรรม
3นางสาว อรวดี นันทกิจศิลปกรรม
4นางสาว อาภาพร คำสาระภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว อรจิรา สร้างอักษรศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ พุกรอดปวช.
2นาย วรวีร์ เลี่ยมทองปวช.
3นางสาว ศิริญญาดา ใจจริงปวช.
4นางสาว ชุติกาญจน์ นิลดอนหวายปวช.
5นาย ชวินโรจน์ ภมรพลปวช.
6นางสาว กานต์รวี ทัศน์ละมัยปวช.
7นางสาว อริสรา บิลรัมย์ปวช.
8นางสาว ธิดารัตน์ เถื่อนรอดปวช.
9นาย ปัณณธีร์ คงณรงค์ปวช.
10นาย กิตติภณ สารวรรณ์ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

"Chonburi paper cut light box แสงแห่งศิลป์เมื่อยล เมืองชลบุรี" เป็นผลงานโคมไฟที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีผ่านคำขวัญจังหวัด หนึ่งชุด แบ่งออกเป็น 3 ชิ้น 1. "ทะเลงาม" เล่าเรื่องสถานท่องเที่ยวมีทั้งทะเล ภูเขา และวัดวาอาราม 2."ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักรสานดี" เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์สินค้าที่ขึ้นชื่อ 3."ประเพณีวิ่งควาย" เป็นการบอกเล่าถึงประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งหมดนี้เป็นสถานที่ และเรื่องราวที่สำคัญ อันเป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่น ของจังหวัดชลบุรี แสงไฟที่สาดส่องบนกระดาษที่บรรจงออกแบบร่างภาพ สร้างเป็นภาพลายเส้น ตัดฉลุลวดลาย บรรจงประกอบซ้อนเป็นชั้นด้วยความประณีต สร้าสรรค์ชิ้นงาน เพื่อแสดงความงดงามและสร้างความน่าจดจำ ว่านี่คือจังหวัดชลบุรี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

The best of Chonburi หนึ่งเดียวในชลบุรี เป็นผลงานโคมไฟ 1 ชุด ที่ประกอบไปด้วย 3 ชิ้น
ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรี เป็นได้ทั้งโคมไฟแขวน ประดับฝาพนังที่เหมือนกับภาพวาดหรือวางประดับตั้งโต๊ะได้ โดยใช้แสงไฟสีเหลือง (Warm White) เพื่อให้รู้สึกถึงความอบอุ่น
The best of Chonburi มีประโยชน์ดังนี้
1. เพื่อให้แสงสว่าง และประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงาม
2. เพื่อแสดงสถานที่ เอกลักษณ์ และอนุรักษ์วัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรี