สแน็คเย็นตาโฟต้มยำ

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

สแน็คเย็นตาโฟต้มยำ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสูตรตำรับมาตรฐานของสแน็คเย็นตาโฟต้มยำ ศึกษาปริมาณของซอสเย็นตาโฟต้มยำที่เหมาะสม และเพื่อหาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สแน็คเย็นตาโฟต้มยำ ทดสอบความพึงพอใจของผู้ทดลองรับประทานสแน็คเย็นตาโฟต้มยำ โดยใช้วิธีแจกแบบสอบถาม ให้ผู้ชิมประเมินในด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส(กรอบ) และความชอบโดยรวม จำนวน 30 คน ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ทดลองรับประทานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยดังนี้ ด้านคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.50 ด้านราคามีค่าเฉลี่ย 4.25 ด้านประโยชน์มีค่าเฉลี่ย 4 และพบว่าผู้ชิมให้การยอมรับสูตรซอสเย็นตาโฟต้มยำสูตรที่ 2 และใช้ปริมาณซอสเย็นตาโฟต้มยำที่ 120 มิลลิลิตร ในการทำสแน็คเย็นตาโฟต้มยำ ที่มีรสชาติเปรี้ยวหวาน กลิ่นหอมเครื่องต้มยำเย็นตาโฟ มีสีที่เหมาะสม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สแน็คเย็นตาโฟต้มยำ เป็นขนมขบเคี้ยวที่มีรูปร่างเป็นทรงกลม ขนาดชิ้นพอดีคำ มีความกรอบ รสชาติเปรี้ยวหวาน
1. สแน็คเย็นตาโฟต้มยำ มีพลังงานและคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะกับผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย
2. ได้ผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่เกิดจากการประยุกต์นำเอาอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟต้มยำมาทำให้เป็น
ขนมขบเคี้ยวที่ทานง่าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พัณณิตา ศิลากุลคหกรรม
2นางสาว อาริยา นิยมชาติคหกรรม
3นาง บัวตอง กระจายศรีคหกรรม
4นางสาว อรชร ทองมูลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว พรพิมล สวยรูปพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จีราพัช บุญมีปวช.
2นางสาว นิตยา สุทธิสุวรรณปวช.
3นางสาว อาทิตยา โสรักนิตปวช.
4นางสาว ปิญชาน์ ประสานดีปวช.
5นางสาว สุทธินันท์ ศัตรูพินาศปวช.
6นางสาว นาฏยา มีสังเกตุปวส.
7นาย ปวีณ์ชญา เปรียบยอดยิ่งปวส.
8นาย ธนากร บุตรงามปวส.
9นางสาว ศรีไพร ดีชอบปวส.
10นางสาว เจนจิรา ทองน้อยปวส.